14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

27. september 2016

Uverejňujeme aktualizovaný program rokovacieho dňa našej konferencie FRP 2016

FRP_2016_program_final

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

20. september 2016

Konferencia “Finančné riadenie podnikov”  bola 14. ročníkom odbornej konferencie, ktorú tradične organizuje Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s.

Inovatívne zameranie 14. ročníka konferencie SAF vyplývalo z aktuálnych problémov, ktoré riešia vrcholoví manažéri a nimi riadené útvary pri podnikaní v rámci podnikateľského prostredia Slovenska.

Odborný garant programu : Jozef Makúch, guvernér NBS

25.10.2016 utorok  Slávnostné zahájenie konferencie  18,00 hod

-  ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií za rok 2016,

-  ocenenie CECGA „Najlepšia výročná správa“ pre podniky,

-  ocenenie spolupracovníkov SAF k 20. výročiu založenia SAF,

-  kultúrne vystúpenie skupiny FRAGILE  k 20. výročiu založenia SAF,

-  recepcia pre účastníkov konferencie a pozvaných hostí.

26.10.2016 streda  Konferencia

Tematické bloky:

1)    Blok Makroekonomický – vývoj ekonomiky   

-   Jozef Makúch, guvernér NBS, ” Výhľad ekonomiky Slovenska”

-   Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ” Komentár k štátnemu rozpočtu na rok 2017 a k vývoju dlhu verejnej správy”

2)    Globálna a Európska daňová politika – smerovanie a dopady na business  

Odporúčania OECD pre zmenu Globálnych pravidiel medzinárodného zdaňovania Projekt BEPS v kontexte EU, posledný vývoj v EU – balíček ATAD, riešenie sporov, obnovenie návrhu CCCTB. Aký je ďalší krok,  aký je ďalší plán OECD, EU?

- Daňové raje a podnikateľské aktivity, Daňová politika a podnikateľské prostredie v regióne strednej Európy,

- Má BEPS / ATAD potenciál zvýšiť alebo znížiť konkurenciu krajín OECD a EU?

- Je tu príležitosť pre iné krajiny ako Čína, India, Brazília, Singapur,… priťahovať viac investícií formou propagácie väčšej ekonomickej slobody?

-  Aký je / bude dopad BREXIT-u na ďalší vývoj BEPS/ATAD?

Účastníci panelu:

Dana Meager, štátna tajomníčka MF SR,

Alena Schillerová, námestníčka MF ČR,

Romero Tavares  Researcher and Lecturer at the Global Tax Policy Center, Vienna University of Business and Economics

Predsedajúci paneluBranislav Ďurajka, KPMG partner

3)     Digitalizácia firiem ako trend

-     Aký dopad má digitalizácia na prácu finančného riaditeľa? Aké sú príležitosti a riziká, ktoré so sebou prináša? Digitalizácia mení procesy, systémy a aj biznis modely. Čo to znamená pre CFO?

  • CFO  s úspešným príbehom transformácie biznisu / financií vplyvom digitalizácie, Martin Hrežo, CFO Svet zdravia,

-    Čo umožňuje Cloud,  Miroslav Pikus, Slovak Telekom

-    Self-service – cesta k nákladovej efektivite a spokojnosti zákazníka,  Jirko Laznicka, Orange

-    Digitálny Marketing  – a viete  čo Vám prinesie každé vložené euro – schopnosť zefektívniť marketingové kampane, zvyšovať úspešnosť predaja a   merať návratnosť vynaložených prostriedkov do marketingu.  Branislav Kohl, Dataconcept

Predsedajúci paneluMarián Bodi, ISDD

4)    Risk manažment

-    Ako banky pristupujú k hodnoteniu rizika firiem, zaujímajú ich len čísla alebo aj strategické smerovanie firiem ?

-    Nekonvenčný pohľad na riziko firiem – môže byť rizikom pre firmu aj málo investícií, či priveľa “hedžovania” ?

-    Ako podniky uplatňujú dostupné informácie o svojich partneroch ? Čo má vplyv na riadenie rizika firiem ?

-    Strategické riadenie je kľúčové – zmení 4. priemyselná revolúcia pohľad na riziko firiem ?

Účastníci panelu: Jan Martin Nufer, Director Treasury & Funding, Borealis Group Austria.

           Jaroslav Habo, riaditeľ Korporátna klientela Slovensko, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky

           Jens Kellerbach, CFO, člen predstavenstva VW Slovensko CFO slovenského podniku

           Pavol Synák, Business development manažér, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

 Predsedajúci panelu – Iveta Griačová, Interim Partner

Uvoľnite skryté investície do vášho ERP a maximalizujte ich návratnosť

23. máj 2016

Dnešná situácia v mnohých spoločnostiach vyžaduje stále investície do informačného systému, ktorý ale väčšinou nie je príliš otvorený novým myšlienkam a rýchlemu zavádzaniu zmien, či otvorenej integrácii s ostatnými už existujúcimi systémami. Len si predstavte, keby ste mali v rukách nástroj, ktorý neotravuje IT jazykom, ale umožní veľmi jednoduchým kreslením procesov prispôsobiť Váš zložitý systém podľa Vašich predstáv.

Seminár sa týkal jednoduchého modelovacieho systému, s ktorým je možné aj tak zložité systémy ako SAP alebo MFG, či Oracle Financials a pod., doplniť o otvorené prostredie, s ktorým môžete pokryť aj komplexný obeh dokladov(DMS), vzťah k zákazníkom(CRM), riadenie výroby(PS) alebo elektronicky dodávateľský portál(ESP) rýchlo a veľmi efektívne.

Seminár bol bezplatný.

Termín : 26.05.2016 (štvrtok),   Registrácia účastníkov:  13:30 -14:00

 Miesto : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  zasadačka budovy Auly na 1. poschodí

Lektor :  Alexander Cimbaľák, CEO,  ACE enterprise Slovakia, Ltd.

Diskutované témy:

         Problematika integrácie rôznorodých podnikových systémov.

  • Investovali ste nemalé peniaze do informačného systému a na stole máte neustále požiadavky na nové procesné vylepšenia, zmeny a následne ďalšie investície?
  • Potrebujete jednoduché prepojenie s výrobným, technologickým či Vašim iným kľúčovým systémom?
  • Aj vy chcete ísť s dobou  a mať Vaše systémy flexibilné a pod kontrolou?

Efektívne postupy šetrenia investícii pomocou jedinečného  modelovacieho nástroja overeného a fungujúceho vo viac ako 80 krajinách!

  • Nakreslite a namodelujte si svoje procesy jednoduchým spôsobom
  • Prispôsobte si systém podľa vašich potrieb a požiadaviek a doplňte aj zložité oblasti ako napr. komplexný obeh dokladov (DMS), zákaznícky systém (CRM) či elektronický dodávateľský portál veľmi rýchlo a efektívne
  • Modelovací nástroj je certifikovaný i spoločnosťou SAP

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

10. máj 2016

Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

Dátum:                      16. a 17. júna 2016

Miesto :                     Hotel Flóra, a.s. ul. 17. novembra 14, Trenčianske Teplice

Seminár sa  venoval problematike, ktorá je užitočná nielen pre členov SAF ale aj pre všetkých  riadiacich pracovníkov vo firmách, správcov, exekútorov a iných záujemcov.

Témy seminára :

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na transparentnosť podnikateľského prostredia 

Trestná zodpovednosť právnických osôb 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie 

Osobné bankroty 

Zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku 

Dopad novely Exekučného poriadku

Civilný sporový poriadok – zmeny v súdnom konaní

Spoločný večer s diskusiou

Seminár Novela daňového poriadku

23. marec 2016

Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Novela daňového poriadku

 ktorý sa koná dňa  14. 4. 2016 (štvrtok)  v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, budova Obchodnej Fakulty a Národohospodárskej Fakulty, seminárna miestnosť č. SM1 – (stará budova s vchodom oproti Aule)

 Lektor:  Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa.

13.30 – 17.00 : Vybrané aspekty novely daňového poriadku, praktické príklady dopadu zmien:

zmeny sankčného systému, presnejšie uloženia pokuty za podanie DDP a uloženie pokuty po kontrole, nový výpočet pokuty, možnosť podania DDP aj po začatí DK a uloženie tzv. úhrnnej pokuty s uplatnením tzv. absorpčnej zásady, teda uloženie jednej pokuty za viac porušení tohto istého zákona a ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikácie daňového poriadku.

15.00 – 15.15 Prestávka s občerstvením

Vložné: 50,- Eur pre nečlenov SAF                     25,- Eur pre členov SAF

Prihlásiť sa môžete do 12. apríla 2016

Seminár Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

21. január 2016

Komisia SAF pre dane a clá pripravuje seminár (workshop)  na tému

Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

 Termín:   22.3.2016

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná

 Obsah seminára: 

1. Úvod do problematiky

–  Špecifikácia rozdielu medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom,

-  Hľadanie hranice daňového plánovania,

-  Pravidlá proti agresívnemu daňovému plánovaniu,

2. Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

- Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu?

- Daňové plánovanie vs. škodlivá daňová súťaž,

- Balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

9. november 2015

 Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

 Seminár sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1

 Obsah seminára:

a)    Dokumentačná povinnosť – teoretický a právny základ, požadovaný rozsah a obsah;

b)    Tuzemské a zahraničné závislé osoby;

c)    Kontrolované (závislé) transakcie podniku a možnosti (vhodnosti/nevhodnosti) ich agregovania do jednej transakcie;

d)    Stanovenie funkčného a rizikového profilu zmluvných strán transakcie (napr. zmluvná výroba, činnosti agenta);

e)    Hľadanie porovnateľnej nekontrolovanej (nezávislej) transakcie,

f)     Analýza porovnateľnosti  kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie, vykonávanie úprav na zabezpečenie porovnateľnosti;

g)    Výber najvhodnejšej metódy ocenenia vzhľadom na okolnosti posudzovaného prípadu, skúsenosti s aplikáciou metód transferového oceňovania

h)    Spory riešené v rámci MAP (procedúra vzájomných dohôd podľa príslušného článku zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo Arbitrážnej konvencie (EU – riešenie sporov na zamedzenie dvojitého zdanenia).

 Seminár je rozdelený na teoretickú a praktickú časť:

Štvrtok 19.11. 2015 –  Začiatok o 13,00 hod.  

Miesto: zasadačka v budove AULY Ekonomickej univerzity

- teoretická časť ku všetkým okruhom uvedeným pod písmenami a) až h). Predpokladaný čas ukončenia  o 17,00 hod.

  Piatok 20.11. 2015 –  Začiatok o 9,00 hod.

Miesto: prednášková miestnosť C1.06 v budove rektorátu Ekonomickej univerzity (prízemie, blízko bufetu)

- praktická časť k okruhom uvedeným pod písmenami b) až h) a odpovede na otázky. Predpokladaný čas ukončenia  o 15,00 hod.

Vložné: 70,- Eur,  členovia SAF  majú 50% zľavu, t.j.  35,- Eur

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese kancelaria@asocfin.sk. V prihláške nezabudnite uviesť fakturačné údaje, ak nie ste členom SAF.

 Lektori seminára:

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania už viac ako 15 rokov, a to jednak v rámci praxe v súkromnom sektore (poradenské firmy PwC – PricewaterhouseCoopers a Deloitte), vo verejnom sektore (Ministerstvo Financií SR, Ministerstvo Finanií ČR, Ministerstvo Financií Chile, Ministerstvo Financií Kazachstánu, Európska Komisia, OECD a Rada Expertov OSN), ale tiež na akademickej úrovni – prednáša v špecializovaných akademických programoch Univerzity Leiden v Holandsku, University Pretorie v Južnej Afrike, Univerzity Lausane vo Švajčiarsku, Univerzity v Essexe vo Veľkej Británii, IBDT v Sao Paule v Brazilií a taktiež pôsobil ako Associate Professor a Riaditeľ vedeckého centra pre zdaňovanie v Strednej Ázii pri Univerzite KIMEP v Kazachstáne, Vedecký pracovník (Senior Research Associate) Medzinárodného Centra pre Daňovú Dokumentáciu (IBFD v Amsterdame) a publikuje svoje publikácie s renomovanými nakladateľstvami – Linde Verlag Rakúsko, WoltersKluver v Holandsku, IBFD a iné. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve Financí SR v Bratislave, kde zodpovedá za problematiku transferového oceňovania, zastupuje SR v rámci pracovnej skupiny WP 6 (Transfer Pricing) u OECD a taktiež zastupuje SR v rámci EU Spoločného Fórumu pre Transferové oceňovanie (Joint Transfer Pricing Forum).

Mgr. Andrej Choma, daňový špecialista, pôsobí na Ministerstve financií SR, Sekcia daňová a colná.

Seminára sa zúčastní aj Ing. Dalila Kutišová Luknárová, ktorá v súčasnosti pôsobí vo FS SR a problematike  transferového oceňovania sa venuje už takmer 20 rokov.

             Ing. Miroslav Galamboš, v. r                                               Ing. Andrej Révay, v. r.

      predseda Komisie pre dane a clá                                             prezident SAF

Finančné riadenie podnikov 2015 – úspešná konferencia

30. október 2015

Tlačová správa

Od: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Dátum vydania: 27.10.2015

Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií prevzal Miroslav Štrokendl z UniCredit Bank

  • Konferencia Finančné riadenie podnikov  sa konala už po 13. krát v Bratislave
  • Slovenská asociácia podnikových finančníkov udelila oceňovala  za prínos podnikových financií 

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF a súčasnému riaditeľovi  pobočky zahraničnej banky  UniCredit Bank na Slovensku, členovi predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Miroslavovi Štrokendlovi za jeho osobný vklad do rozvoja foriem financovania malých a stredných podnikov.

Ocenenie za prítomnosti guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha  a pána Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR mu odovzdal prezident SAF pán Andrej Révay.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti .Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

Ako uviedol  Miroslav Štrokendl, zdravý a rastúci podnikový sektor a súkromné investície sú základným kameňom  udržateľného rastu ekonomiky. Je našou úlohou a v našom záujme podnikový sektor podporovať, nielen poskytovaním úverov na ich prevádzku a investície, ale systémovou podporou v oblasti  služieb, profesionálneho a poradenského servisu najmä v období, kedy sa prostredie dynamicky mení.

 

Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie

podnikových finančníkov

 Fotogaléria

Hospodárske noviny 28.10.2015 uverejnili rozsiahly článok “Finančný riaditeľ má byť partnerom vedeniu”, ktorý sa venuje téme diskutovanej v jednom paneli konferencie FRP2015.

Dňa 27.10.2015 HN uverejnili aj informáciu “Slovensko pozná top transparentné firmy” o udeľovaní oceňovania podnikom, ktoré boli Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností CECGA vyhodnotené ako najlepšie z pohľadu dodržiavania princípov Corporate Governance. Tieto ocenenia sa dlhodobo udeľujú počas slávnostného zahájenia konferencie FRP na základe partnerstva CECGA a SAF.

13. ročník konferencie SAF “Finančné riadenie podnikov 2015″

30. október 2015

Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Miesto konania Rasisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

27.10.2015  18.00 – 21.00 Slávnostná recepcia s udeľovaním ocenenia SAF za prínos v oblasti podnikových financií a ocenenia CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance

28.10.2015  Program:

1.     Blok: Makroekonomický vývoj

2.     Panelová diskusia: Definujme stratégiu firmy. Rast tržieb a rast hodnoty firmy – akvizícia vs. organický rast; Financovanie cestou bankového dlhu; Private equity  moderuje Arthur Bobovnický

Rast? Stabilita? Stagnácia? Máme zdroje, čo s nimi, nemáme zdroje, ako ich získame? Skutočné príbehy firiem, modelové situácie.

Panelisti:

3.  Panelová diskusia:  Riadenie postakvizičnej stratégie, projektové riadenie expanzie, interná komunikácia a výber správnych ľudí -  moderátor Arthur Bobovnický

Financie ako sústava cieľov, procesov a funkcii pre naplnenie očakávaní shareholderov; Profil pracovníka vo financiách; Finančný a HR manažér – strategickí partneri či nepriatelia?

Panelisti:

4.     Blok:  Prednáška:  Alexandra Mojsilovic, IBM T. J. Watson Research Center in Yorktown Heights, New York

Technologická vízia (i vo financiách)

Workshop I: Riadenie cash flow, moderuje Roman Dvorčák

Mám dosť finančných prostriedkov na účte? Na ako dlho? Viem to? Centralizovať alebo decentralizovať voľné zdroje? Mám dostatočnú IT podporu?

Pozvanie prijali:  Iveta Bubeníková, SPP;  Marián Kurčík, Železiarne Podbrezová;  Michal Ebrle, Salmon Software

Workshop II: Koučing v praxi finančného manažéra

Každý manažér je aj trochu kouč. Ako vyzerá koučingový prístup? Manažérske role – použitie a použiteľnosť koučingu. Ochutnávka koučingu.

      Pozvanie prijali: Jana Karelová a Iveta Uhrová, a_set

Fotogaléria