Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

10. máj 2016

Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

Dátum:                      16. a 17. júna 2016

Miesto :                     Hotel Flóra, a.s. ul. 17. novembra 14, Trenčianske Teplice

Seminár sa  venoval problematike, ktorá je užitočná nielen pre členov SAF ale aj pre všetkých  riadiacich pracovníkov vo firmách, správcov, exekútorov a iných záujemcov.

Témy seminára :

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na transparentnosť podnikateľského prostredia 

Trestná zodpovednosť právnických osôb 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie 

Osobné bankroty 

Zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku 

Dopad novely Exekučného poriadku

Civilný sporový poriadok – zmeny v súdnom konaní

Spoločný večer s diskusiou

Seminár Novela daňového poriadku

23. marec 2016

Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Novela daňového poriadku

 ktorý sa koná dňa  14. 4. 2016 (štvrtok)  v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, budova Obchodnej Fakulty a Národohospodárskej Fakulty, seminárna miestnosť č. SM1 – (stará budova s vchodom oproti Aule)

 Lektor:  Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa.

13.30 – 17.00 : Vybrané aspekty novely daňového poriadku, praktické príklady dopadu zmien:

zmeny sankčného systému, presnejšie uloženia pokuty za podanie DDP a uloženie pokuty po kontrole, nový výpočet pokuty, možnosť podania DDP aj po začatí DK a uloženie tzv. úhrnnej pokuty s uplatnením tzv. absorpčnej zásady, teda uloženie jednej pokuty za viac porušení tohto istého zákona a ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikácie daňového poriadku.

15.00 – 15.15 Prestávka s občerstvením

Vložné: 50,- Eur pre nečlenov SAF                     25,- Eur pre členov SAF

Prihlásiť sa môžete do 12. apríla 2016

Seminár Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

21. január 2016

Komisia SAF pre dane a clá pripravuje seminár (workshop)  na tému

Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

 Termín:   22.3.2016

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná

 Obsah seminára: 

1. Úvod do problematiky

–  Špecifikácia rozdielu medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom,

-  Hľadanie hranice daňového plánovania,

-  Pravidlá proti agresívnemu daňovému plánovaniu,

2. Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

- Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu?

- Daňové plánovanie vs. škodlivá daňová súťaž,

- Balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

9. november 2015

 Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

 Seminár sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1

 Obsah seminára:

a)    Dokumentačná povinnosť – teoretický a právny základ, požadovaný rozsah a obsah;

b)    Tuzemské a zahraničné závislé osoby;

c)    Kontrolované (závislé) transakcie podniku a možnosti (vhodnosti/nevhodnosti) ich agregovania do jednej transakcie;

d)    Stanovenie funkčného a rizikového profilu zmluvných strán transakcie (napr. zmluvná výroba, činnosti agenta);

e)    Hľadanie porovnateľnej nekontrolovanej (nezávislej) transakcie,

f)     Analýza porovnateľnosti  kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie, vykonávanie úprav na zabezpečenie porovnateľnosti;

g)    Výber najvhodnejšej metódy ocenenia vzhľadom na okolnosti posudzovaného prípadu, skúsenosti s aplikáciou metód transferového oceňovania

h)    Spory riešené v rámci MAP (procedúra vzájomných dohôd podľa príslušného článku zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo Arbitrážnej konvencie (EU – riešenie sporov na zamedzenie dvojitého zdanenia).

 Seminár je rozdelený na teoretickú a praktickú časť:

Štvrtok 19.11. 2015 –  Začiatok o 13,00 hod.  

Miesto: zasadačka v budove AULY Ekonomickej univerzity

- teoretická časť ku všetkým okruhom uvedeným pod písmenami a) až h). Predpokladaný čas ukončenia  o 17,00 hod.

  Piatok 20.11. 2015 –  Začiatok o 9,00 hod.

Miesto: prednášková miestnosť C1.06 v budove rektorátu Ekonomickej univerzity (prízemie, blízko bufetu)

- praktická časť k okruhom uvedeným pod písmenami b) až h) a odpovede na otázky. Predpokladaný čas ukončenia  o 15,00 hod.

Vložné: 70,- Eur,  členovia SAF  majú 50% zľavu, t.j.  35,- Eur

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese kancelaria@asocfin.sk. V prihláške nezabudnite uviesť fakturačné údaje, ak nie ste členom SAF.

 Lektori seminára:

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania už viac ako 15 rokov, a to jednak v rámci praxe v súkromnom sektore (poradenské firmy PwC – PricewaterhouseCoopers a Deloitte), vo verejnom sektore (Ministerstvo Financií SR, Ministerstvo Finanií ČR, Ministerstvo Financií Chile, Ministerstvo Financií Kazachstánu, Európska Komisia, OECD a Rada Expertov OSN), ale tiež na akademickej úrovni – prednáša v špecializovaných akademických programoch Univerzity Leiden v Holandsku, University Pretorie v Južnej Afrike, Univerzity Lausane vo Švajčiarsku, Univerzity v Essexe vo Veľkej Británii, IBDT v Sao Paule v Brazilií a taktiež pôsobil ako Associate Professor a Riaditeľ vedeckého centra pre zdaňovanie v Strednej Ázii pri Univerzite KIMEP v Kazachstáne, Vedecký pracovník (Senior Research Associate) Medzinárodného Centra pre Daňovú Dokumentáciu (IBFD v Amsterdame) a publikuje svoje publikácie s renomovanými nakladateľstvami – Linde Verlag Rakúsko, WoltersKluver v Holandsku, IBFD a iné. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve Financí SR v Bratislave, kde zodpovedá za problematiku transferového oceňovania, zastupuje SR v rámci pracovnej skupiny WP 6 (Transfer Pricing) u OECD a taktiež zastupuje SR v rámci EU Spoločného Fórumu pre Transferové oceňovanie (Joint Transfer Pricing Forum).

Mgr. Andrej Choma, daňový špecialista, pôsobí na Ministerstve financií SR, Sekcia daňová a colná.

Seminára sa zúčastní aj Ing. Dalila Kutišová Luknárová, ktorá v súčasnosti pôsobí vo FS SR a problematike  transferového oceňovania sa venuje už takmer 20 rokov.

             Ing. Miroslav Galamboš, v. r                                               Ing. Andrej Révay, v. r.

      predseda Komisie pre dane a clá                                             prezident SAF

Finančné riadenie podnikov 2015 – úspešná konferencia

30. október 2015

Tlačová správa

Od: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Dátum vydania: 27.10.2015

Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií prevzal Miroslav Štrokendl z UniCredit Bank

 • Konferencia Finančné riadenie podnikov  sa konala už po 13. krát v Bratislave
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov udelila oceňovala  za prínos podnikových financií 

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF a súčasnému riaditeľovi  pobočky zahraničnej banky  UniCredit Bank na Slovensku, členovi predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Miroslavovi Štrokendlovi za jeho osobný vklad do rozvoja foriem financovania malých a stredných podnikov.

Ocenenie za prítomnosti guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha  a pána Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR mu odovzdal prezident SAF pán Andrej Révay.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti .Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

Ako uviedol  Miroslav Štrokendl, zdravý a rastúci podnikový sektor a súkromné investície sú základným kameňom  udržateľného rastu ekonomiky. Je našou úlohou a v našom záujme podnikový sektor podporovať, nielen poskytovaním úverov na ich prevádzku a investície, ale systémovou podporou v oblasti  služieb, profesionálneho a poradenského servisu najmä v období, kedy sa prostredie dynamicky mení.

 

Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie

podnikových finančníkov

 Fotogaléria

Hospodárske noviny 28.10.2015 uverejnili rozsiahly článok “Finančný riaditeľ má byť partnerom vedeniu”, ktorý sa venuje téme diskutovanej v jednom paneli konferencie FRP2015.

Dňa 27.10.2015 HN uverejnili aj informáciu “Slovensko pozná top transparentné firmy” o udeľovaní oceňovania podnikom, ktoré boli Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností CECGA vyhodnotené ako najlepšie z pohľadu dodržiavania princípov Corporate Governance. Tieto ocenenia sa dlhodobo udeľujú počas slávnostného zahájenia konferencie FRP na základe partnerstva CECGA a SAF.

13. ročník konferencie SAF “Finančné riadenie podnikov 2015″

30. október 2015

Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Miesto konania Rasisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

27.10.2015  18.00 – 21.00 Slávnostná recepcia s udeľovaním ocenenia SAF za prínos v oblasti podnikových financií a ocenenia CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance

28.10.2015  Program:

1.     Blok: Makroekonomický vývoj

2.     Panelová diskusia: Definujme stratégiu firmy. Rast tržieb a rast hodnoty firmy – akvizícia vs. organický rast; Financovanie cestou bankového dlhu; Private equity  moderuje Arthur Bobovnický

Rast? Stabilita? Stagnácia? Máme zdroje, čo s nimi, nemáme zdroje, ako ich získame? Skutočné príbehy firiem, modelové situácie.

Panelisti:

3.  Panelová diskusia:  Riadenie postakvizičnej stratégie, projektové riadenie expanzie, interná komunikácia a výber správnych ľudí -  moderátor Arthur Bobovnický

Financie ako sústava cieľov, procesov a funkcii pre naplnenie očakávaní shareholderov; Profil pracovníka vo financiách; Finančný a HR manažér – strategickí partneri či nepriatelia?

Panelisti:

4.     Blok:  Prednáška:  Alexandra Mojsilovic, IBM T. J. Watson Research Center in Yorktown Heights, New York

Technologická vízia (i vo financiách)

Workshop I: Riadenie cash flow, moderuje Roman Dvorčák

Mám dosť finančných prostriedkov na účte? Na ako dlho? Viem to? Centralizovať alebo decentralizovať voľné zdroje? Mám dostatočnú IT podporu?

Pozvanie prijali:  Iveta Bubeníková, SPP;  Marián Kurčík, Železiarne Podbrezová;  Michal Ebrle, Salmon Software

Workshop II: Koučing v praxi finančného manažéra

Každý manažér je aj trochu kouč. Ako vyzerá koučingový prístup? Manažérske role – použitie a použiteľnosť koučingu. Ochutnávka koučingu.

      Pozvanie prijali: Jana Karelová a Iveta Uhrová, a_set

Fotogaléria

EuroFinance International Cash and Treasury Management

1. júl 2015

Address:  Bella Center

Center Boulevard 5

DK-2300, Copenhagen S

Website: www.eurofinance.com/copenhagen

Event description

The leading global treasury event.  Meet over 1,800 senior treasury and finance professionals from the world’s top companies, banks and service providers – all under one roof.

What’s new for 2015?

To thrive in today’s world, a company’s finance functions must be fit – lean, flexible and have the stamina to keep going in tough conditions. This year’s event translates these qualities into actions for treasurers. What must treasury do in order to be fit for purpose, fit for growth and fit for the future?

Programme highlights

 • Improve core fitness – centralise and standardise core function
 • Get funding fit – a look at capital markets, alternative lenders and improved working capital
 • Up your risk game – how to take on cyber risk, currency wars and fraud
 • Get lean – technology systems and software that will take you to the next level of performance
 • Power up your payments – what opportunities lie with crypto currencies, virtual solutions, mobile and the Cloud?

PLUS! New formats include:

 • Doctor treasury: Meet face-to-face with industry experts on your toughest challenges.
 • Open spaces: Speakers join the audience in a more informal setting to encourage easy and relaxed exchange of ideas.
 • Speakers’ corner: Put your questions to the speakers when they come off stage.
 • Treasury talks: Listen to top trending topics and words of wisdom to help keep your treasury fit for the future.
 • Super foods: Super you: Book a one-on-one appointment with our onsite nutritionist.

 

25% discount for members

Register online at www.eurofinance.com/copenhagen with booking code TAM/25

Further information

Visit the EuroFinance Copenhagen 2015 website

Download the brochure

Email marketing@eurofinance.com or call +46 8768 4955

Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov usporiadala odborný seminárna tému

Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 – 2020

 Tento odborný seminár sa konal v dňoch 9. a 10. júna 2015 v Kongresovom hoteli Sitno vo Vyhniach. Určený bol predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov aj prostredníctvom zapojenia európskych fondov.

Prezentované a diskutované témy:

Odborné podujatie SAF za účasti guvernéra NBS na východe Slovenska

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zorganizovala dňa 4. júna 2015 prestížne odborné podujatie určené hlavne  pre finančných riaditeľov a vrcholových manažérov podnikov  a inštitúcií z východoslovenského regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí hotela Lesanka v Košickej Belej. Na stretnutí sa zúčastnilo 26 manažérov. Hlavnými diskutovanými témami boli:

Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a Kvantitatívne uvoľňovanie ECB,

ktoré uviedol  guvernér Národnej banky Slovenska pán Jozef Makúch.

Prezentácia guvernéra NBS

 Diskusia trvala 2 hodiny a publikum vysoko ocenilo možnosť zúčastniť sa uvedeného podujatia.

Prezident SAF pán Andrej Révay informoval prítomných o činnsti SAF v rámci svojej prezentácie

Postavenie a úloha Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v podmienkach ekonomiky Slovenska a EU

V rámci spoločenskej časti pokračovali diskusie v neformálnej atmosfére.

Fotogaléria:

         20150604_142911 20150604_142926 20150604_143025 20150604_143037 20150604_142856 20150604_142847 20150604_142826 20150605_203709 20150605_184746 20150605_161818