Valné zhromaždenie

Rozhoduje o zameraní činnosti SAF a schvaľuje rozpočet asociácie na ďalšie obdobie. Valné zhromaždenie má kompetenciu voliť členov správnej rady a rady starších.

Články z valných zhromaždení

Zobraziť články…

Správna rada

Je výkonným orgánom SAF. Riadi ju prezident SAF, dvaja viceprezidenti a tajomník. Správnu radu volí valné zhromaždenie.

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 25. 04. 2019 na obdobie 3 rokov…>>

 1. Andrej Révay: prezident: prezidentsaf@asocfin.sk
 2. Miroslav Bielčik, viceprezident:  miroslav.bielcik@posam.sk
 3. Viera Bakošová, viceprezident: v.bakosova@crif.com
 4. Peter Daniel: peter.daniel@jci.com
 5. Iveta Griačová: iveta.griacova@gmail.com
 6. Miroslav Krajčovič: Miroslav.Krajcovic@IGT.com
 7. Marián Bódi: marian.bodi@isdd.sk
 8. Matej Firický: firicky@akmcl.sk
 9. Peter Andrišin: peter.andrisin@dozen.sk

Katarína Bálintová: tajomník: kancelaria@asocfin.sk


Rada starších (dozorná rada)

Kontrolným orgánom SAF je Rada starších (dozorná rada), na čele je predseda. Členovia Rady starších (resp. dozornej rady) sú volení na obdobie 3 rokov. Zloženie Rady starších po  voľbe na VZ  dňa 25. 04. 2019… >>

 1. Miloslava Zelmanová – predsedníčka (od 09. 04. 2014)
 2. Karol Vlachynský (od 09. 04 .2014)
 3. František Sieklik (od 09 .04. 2014)
 4. Jana Šnircová (od 09. 04. 2014)
 5. Roman Dvorčák (od 09. 04. 2014)
 6. Peter Markovič (od 25. 04. 2019)

Revízna komisia

Zloženie Revíznej komisie po voľbe na VZ dňa 25. 04. 2019

 1. Jana Marková – predsedníčka
 2. Oľga Dzurková
 3. Vanda Vránska

Pracovné komisie

Garantujú odbornú činnosť asociácie. Členom komisie môže byť len člen asociácie. Úlohou komisií je pripraviť relevantné pripomienky k legislatíve a komunikovať s orgánmi štátnej správy.

Vedúci komisií

Komisia pre finančný trh – Ing. Bakošová
Komisia pre dane a clá – JUDr. Matej Firický
Komisia pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo – Ing. Šnircová
Komisia pre vzdelávanie – Ing. Krajčovič
Komisia pre finančné riadenie – Ing. Dvorčák