Správna rada

Je výkonným orgánom SAF. Riadi ju prezident SAF, dvaja viceprezidenti a tajomník. Správnu radu volí valné zhromaždenie.

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 28. 04. 2022 na obdobie 3 rokov (*od 13.12.2023, ** od 14.02.2024)

 1. Anton Ondrej, prezident anton.ondrej@asocfin.sk
 2. Miroslav Bielčik, viceprezident miroslav.bielcik@commander.sk  
 3. Viera Bakošová, viceprezident v.bakosova@crif.com
 4. Peter Daniel peter.daniel@iqvia.com
 5. Matej Firický firicky@akmcl.sk 
 6. Peter Andrišin peter.andrisin@dozen.sk
 7. Filip Kasnár* filip.kasnar@novoconsulting.sk
 8. Vladimír Podolinský** vladimir.podolinsky@gmail.com

       Lenka Lehocká, tajomník kancelaria@asocfin.sk


Časopis si môžete stiahnuť v členskej zóne TU

 

Rada starších (dozorná rada)

Kontrolným orgánom SAF je Rada starších (dozorná rada), na čele je predseda. Členovia Rady starších (resp. dozornej rady) sú volení na obdobie 3 rokov. Zloženie Rady starších po  voľbe na VZ  dňa 28. 04. 2022... >>

 1. Miroslav Krajčovič (od 30.04.2024)
 2. Iveta Griačová (od 30.04.2024)
 3. František Sieklik (od 28. 04 .2022)
 4. Jana Šnircová (od 28. 04 .2022)
 5. Viera Laszová (od 28. 04 .2022)
 6. Peter Markovič (od 28. 04 .2022)

Revízna komisia

Zloženie Revíznej komisie po voľbe na VZ dňa 28. 04. 2022

 1. Vanda Vránska – predsedníčka
 2. Eva Jančíková (od 30.4.2024)
 3. Jana Marková

Pracovné sekcie

Garantujú odbornú činnosť asociácie. Členom sekcie môže byť len člen asociácie. Úlohou sekcií je pripraviť relevantné pripomienky k legislatíve a komunikovať s orgánmi štátnej správy.

Vedúci sekcií

Sekcia pre finančné riadenie - Anton Ondrej, MBA 

 •  Pracovná  komisia pre finančný trh -  Ing. Viera Bakošová

Sekcia pre dane, clá, finančné účtovníctvo a výkazníctvo - JUDr. Matej Firický

Sekcia pre vzdelávanie  - Ing. Peter Daniel 

Sekcia pre zahraničnú spoluprácu - Ing. Andrej Révay