SAF – poslanie, ciele, história, stanovyKto sme

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.Poslanie SAF

Prispievame k upevneniu stavovskej cti finančníkov, posilňujeme postavenie a autoritu finančných manažérov. Zároveň upevňujeme ich vzájomnú solidaritu a spoluprácu.

Sledujeme nové trendy a meniace sa postavenie finančníkov vo firmách i národnej ekonomike a tomu prispôsobujeme koncepciu svojej činnosti, vzdelávania a spolupráce.

Otvorene diskutujeme s akademickými inštitúciami, profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.Ciele SAF

Našim cieľom je vytvoriť podnetnú platformu na formálnu aj neformálnu diskusiu odborníkov
v oblasti firemných financií.

Vzdelávame finančníkov, organizujeme semináre, konferencie a vydávame odborné publikácie. Umožňujeme členom získať celosvetovo uznávané profesijné certifikáty.

Úzko spolupracujeme s vládnymi a štátnymi inštitúciami pri návrhoch zmien zákonov
v prospech podnikateľskej verejnosti a občanov SR.

Spájame finančných odborníkov
so zámerom usmerňovať vznikajúcu legislatívu
v slovenskej a európskej ekonomike.História SAF

22. novembra 1996 mala Slovenská asociácia podnikových finančníkov ustanovujúce Valné zhromaždenie pod záštitou ministra financií Sergeja Kozlíka, guvernéra NBS Vladimíra Masára, prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Michala Ľacha, v spolupráci s AFTE (Association Francaise des Trésories dEnterprices), Asociáciou bánk Slovenska a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Naše osobitné poďakovanie patrí:

Ing. Vladimírovi Valachovi, slovenskému veľvyslancovi v Paríži,

Patrickovi Mesnardovi – predsedovi Francúzko-slovenskej obchodnej komory a riaditeľovi divízie ekonomiky a nákupu a.s. Chemlon Humenné,

Franciosovi Schlumbergerovi – prezidentovi AFTE,

Františkovi Chvostaľovi - ekonomickému riaditeľovi Chemlon, a.s. Humenné, prvému prezidentovi SAF,

Virgilovi Farkašovskému - prvému generálnemu tajomníkovi SAF

Karolovi Vlachynském - prvému predsedovi rady starších, členovi redakčnej rady časopisu Finančný manažér, ktorí sa výrazne pričinili o vznik asociácie.

Stanovy SAF

Míľniky SAF

0
Zmena názvu na "Slovenská asociácia finančníkov"
0
20. výročie SAF
0
Návrh projektu Registra účtovných závierok a úspešné zavedenie do legislatívy
0
Aktívna účasť na zavedení SEPA na Slovensku
0
Aktívna účasť na zavedení € v SR
0
Udelenie prvého SAF ocenenia - Ivan Šramko - guvernér NBS
0
Vstup SAF do EACT (European Association of Corporate Treasurers)
0
Aktívna účasť na reforme účtovníctva
0
Aktívna účasť pri tvorbe daňovej reformy (rovná daň)
0
1. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov
0
Konferencia IGTA na Slovensku
0
Vstup SAF do IGTA (International Group Treasury Association)
0
Návšteva AFTE a Burzy cenných papierov v Paríži
0
Prvá konferencia Finančný manažment v spolupráci s týždenníkom TREND
0
Založenie Asociácie