SAF – poslanie, ciele, história, stanovyKto sme

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.Poslanie SAF

Prispievame k upevneniu stavovskej cti finančníkov, posilňujeme postavenie a autoritu finančných manažérov. Zároveň upevňujeme ich vzájomnú solidaritu a spoluprácu.

Sledujeme nové trendy a meniace sa postavenie finančníkov vo firmách i národnej ekonomike a tomu prispôsobujeme koncepciu svojej činnosti, vzdelávania a spolupráce.

Otvorene diskutujeme s akademickými inštitúciami, profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.Ciele SAF

Našim cieľom je spájať finančných odborníkov so zámerom usmerňovať vznikajúcu legislatívu v slovenskej a európskej ekonomike.

Chceme úzko spolupracovať s vládnymi a štátnymi inštitúciami a navrhovať zmeny zákonov v prospech podnikateľskej verejnosti a občanov SR.

Plánujeme vzdelávať finančníkov, organizovať semináre, konferencie a vydávať odborné publikácie. Umožňujeme členom získať celosvetovo uznávané profesijné certifikáty.

Chceme vytvoriť podnetnú platformu na formálnu aj neformálnu diskusiu odborníkov.História SAF

22. novembra 1996 mala Slovenská asociácia podnikových finančníkov ustanovujúce Valné zhromaždenie pod záštitou ministra financií Sergeja Kozlíka, guvernéra NBS Vladimíra Masára, prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Michala Ľacha, v spolupráci s AFTE (Association Francaise des Trésories dEnterprices), Asociáciou bánk Slovenska a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Naše osobitné poďakovanie patrí:

Ing. Vladimírovi Valachovi, slovenskému veľvyslancovi v Paríži,

Patrickovi Mesnardovi – predsedovi Francúzko-slovenskej obchodnej komory a riaditeľovi divízie ekonomiky a nákupu a.s. Chemlon Humenné,

Franciosovi Schlumbergerovi – prezidentovi AFTE,

Františkovi Chvostaľovi - ekonomickému riaditeľovi Chemlon, a.s. Humenné, prvému prezidentovi SAF,

Virgilovi Farkašovskému - prvému generálnemu tajomníkovi SAF

Karolovi Vlachynském - prvému predsedovi rady starších, členovi redakčnej rady časopisu Finančný manažér, ktorí sa výrazne pričinili o vznik asociácie.

Stanovy SAF

Míľniky SAF

0
Zmena názvu na "Slovenská asociácia finančníkov"
0
20. výročie SAF
0
Návrh projektu Registra účtovných závierok a úspešné zavedenie do legislatívy
0
Aktívna účasť na zavedení SEPA na Slovensku
0
Aktívna účasť na zavedení € v SR
0
Udelenie prvého SAF ocenenia - Ivan Šramko - guvernér NBS
0
Vstup SAF do EACT (European Association of Corporate Treasurers)
0
Aktívna účasť na reforme účtovníctva
0
Aktívna účasť pri tvorbe daňovej reformy (rovná daň)
0
1. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov
0
Konferencia IGTA na Slovensku
0
Vstup SAF do IGTA (International Group Treasury Association)
0
Návšteva AFTE a Burzy cenných papierov v Paríži
0
Prvá konferencia Finančný manažment v spolupráci s týždenníkom TREND
0
Založenie Asociácie