Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská asociácia finančníkov, občianske združenie, Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 31769667 (ďalej len “SAF”).

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a dobrovoľne podieľa na činnosti SAF alebo podporuje činnosť či aktivity SAF.

Rozsah spracovania osobných údajov

SAF spracúva nasledovné údaje osôb, ktoré pre SAF pracujú: meno, priezvisko, adresa, e-mail, mobil, číslo účtu, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, národnosť, štátna príslušnosť.

SAF spracúva nasledovné údaje  osôb, ktoré spolupracujú so SAF : meno, priezvisko, email.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

SAF vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. SAF neposkytuje údaje tretím stranám.

Zákonnosť spracovania a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďuje a spracováva SAF na základe čl. 6 bod 1 pís. a), c) a f) nariadenia EK EU.        V prípade zamestnancov alebo spolupracovníkov SAF je účelom splnenie zákonných povinností v mzdovej, účtovnej a daňovej oblasti.

SAF spracúva osobné údaje za účelom svojich oprávnených záujmov a činností a to v zmysle svojich Stanov článku 1 Predmet a ciele asociácie.

Doba udelenia súhlasu

Podporovateľka a podporovateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu SAF zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované.

Osobné údaje spolupracovníkov a zamestnancov SAF uchováva po dobu min. 10-tich rokov v súlade so zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi zo mzdovej, daňovej a účtovnej agendy.

Práva fyzických osôb

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • -právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • -právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
  • -právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • -právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • -právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
  • -právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
  • -právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese SAF, o.z., Drieňová 3, 821 01 Bratislava alebo mailom na kancelaria@asocfin.sk,
  • -máte právo podať sťažnosť na:
    Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.