Informácie o spracúvaní osobných údajov

Tieto informácie sú adresované osobám, ktoré si podali prihlášku za člena a členom občianskeho združenia Slovenská asociácia finančníkov, so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 31769667 (ďalej len „SAF“ alebo „my“) a obsahuje informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Nižšie nájdete informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Nariadenie definuje osobný údaj ako akúkoľvek informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov  ako záujemcu o členstvo v SAF, resp. ako člena SAF, je SAF. Ako prevádzkovateľ, SAF určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Vo vzťahu k  záujemcom o členstvo v SAF a členom SAF spracúvame nasledovné druhy osobných údajov, ktoré získavame priamo od záujemcov o členstvo v SAF resp. od členov SAF:

 • Identifikačné údaje

Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, IČO, DIČ,  IČ DPH, funkcia/pracovná pozícia, zamestnávateľ.

 • Kontaktné údaje

Týmito údajmi sú adresa bydliska (poštová adresa), e-mailová adresa a telefónne číslo.

 • Údaje o členstve v SAF

Týmito údajmi sú najmä kategória členstva, funkcia v rámci SAF, informácie o účasti na zasadnutiach orgánov SAF a valných zhromaždeniach SAF, informácie o plnení povinností člena SAF.

 • Údaje o účasti a záujmoch členov

Týmito údajmi sú najmä informácie o účasti na akciách SAF a informácie o oblastiach záujmu členov z pohľadu aktivít SAF.

 • Fotografia

Vašu fotografiu spracúvame s Vaším súhlasom ak sa zúčastníte podujatia alebo akcie organizovanej SAF alebo ak sa rozhodnete Vašu fotografiu zverejniť spolu s príspevkom v časopise „Finančný manažér“.

V prípade záujemcov o členstvo v SAF a členov SAF, ktorí sú právnickými osobami, spracúvame osobné údaje kontaktných osôb týchto záujemcov resp. členov.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje záujemcov o členstvo v SAF a členov SAF spracúvame na nasledovné účely:

 • Vnútorná administratíva SAF

Osobné údaje spracúvame za účelom vnútornej administratívy SAF, ktorou je napríklad spracúvanie prihlášok za člena SAF, vedenie evidencie členov SAF, funkcionárov a štatutárnych orgánov SAF, príprava a uchovávanie dokumentácie o valných zhromaždeniach, zasadnutiach orgánov SAF a činnosti SAF, spracúvanie podkladov a informácií k zápisnému, ročným členským príspevkom a iným finančným zdrojom SAF. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonných povinností SAF v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) a oprávnený záujem SAF na uchovávaní informácií o svojej činnosti.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, avšak ich spracúvanie je nevyhnutné ak sa chcete stať a byť členom SAF.

 • Vedenie účtovníctva SAF

Osobné údaje spracúvame za účelom prípravy a uchovávania účtovnej dokumentácie. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonných povinností SAF v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou.

 • Plnenie cieľov SAF

Osobné údaje spracúvame za účelom (i) zasielania informácií o akciách, ktoré organizujeme (konferencie, semináre, odborné diskusie), odborného časopisu „Finančný manažér“ , newslettrov, informácií o možnosti pripomienkovania legislatívy, prípadne aktuálnych informácií a materiálov medzinárodných finančníckych organizácií a iných partnerských organizácií, (ii) komunikácie s členmi ohľadom uvedených akcií resp. aktivít a (iii) organizácie uvedených akcií resp. aktivít. Právnym základov pre toto spracúvanie je oprávnený záujem SAF na plnení predmetu a cieľov SAF v zmysle článku 1 stanov SAF.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel je dobrovoľné.

 • Informačné a marketingové aktivity      

Osobné údaje členov SAF (spravidla v rozsahu meno, priezvisko, pozícia, zamestnávateľ a fotografia) spracúvame aj za účelom informovania o uskutočnených aktivitách SAF prostredníctvom webstránky SAF, sociálnych médií a časopisu „Finančný manažér“.  Právnym základov pre toto spracúvanie je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 Vyhodnocovanie a zlepšovanie činnosti SAF

Osobné údaje spracúvame za účelom zasielania dotazníkov ohľadom činnosti SAF a záujmov členov SAF a  následného spracovania týchto dotazníkov. Právnym základov pre toto spracúvanie je oprávnený záujem SAF na vyhodnocovaní svojej činnosti a jej zlepšovaní v súlade so záujmami jej členov.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na tento účel máte právo kedykoľvek namietať – pre viac informácií si pozrite sekciu Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci SAF. Osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov naši dodávatelia účtovných služieb, grafických služieb, služieb správy webstránky a sociálnych sietí, poskytovatelia poštových služieb a advokáti.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté orgánom verejnej moci (najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní) v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je také poskytnutie potrebné na plnenie povinností uložených SAF zákonom.

SAF neprenáša osobné údaje do tretích krajín (t.j. mimo Európskej únie) alebo medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania osobných údajov

SAF aktívne spracúva osobné údaje svojich členov po dobu trvania členstva v SAF, t.j. do zániku členstva v SAF v zmysle stanov SAF, a následne ich uchováva po dobu 90 dní od zániku členstva. Zároveň platí, že (i) osobné údaje obsiahnuté v zápisniciach, dokumentácií o valných zhromaždeniach, zasadnutiach orgánov SAF a obdobných dokumentoch, newslettroch, časopise Finančný manažér a webstránke SAF sa uchovávajú po dobu trvania SAF; a (ii) osobné údaje členov obsiahnuté v účtovných dokladoch sa uchovávajú po dobu desiatich rokov resp. po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch.

V prípade záujemcov o členstvo, ktorí podajú prihlášku za člena SAF, ale nestanú sa členom SAF, SAF spracúva osobné údaje po dobu maximálne 90 dní.

SAF môže spracúvať Vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej SAF podlieha alebo ak je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov SAF.

Profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie našich členov ani voči naším členom neuplatňujeme automatizované individuálne rozhodovanie.

 Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SAF máte nasledujúce práva:

 • Prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či SAF spracúva Vaše osobné údaje, b) v prípade, že SAF spracúva Vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, a c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré SAF spracúva.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže SAF  za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

 • Oprava osobných údajov

Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás SAF spracúva. Opravu/doplnenie SAF realizuje bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na technické možnosti.

 • Vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov Spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby SAF obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.

 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu SAF. V prípade, že SAF nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, SAF spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 • Obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vyššie uvedené práva sa uplatňujú v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

Ako získať ďalšie informácie a/alebo uplatniť svoje práva

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, chcete získať viac informácií alebo uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne na našej adrese: Slovenská asociácia finančníkov, Drieňová 3, 821 01 Bratislava alebo e-mailom na kancelaria@asocfin.sk.

 Aktualizácie

Tieto informácie môžu byť priebežne aktualizované. Posledná aktualizácia: 16.12.2022 Aktualizovanú verziu týchto informácií zverejníme na  webovej stránke SAF a zároveň Vám ju zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.