Členstvo

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.

Cieľom SAF je zlepšovať podnikateľské prostredie prostredníctvom pripomienkovania národnej a medzinárodnej legislatívy. Obhajujeme záujmy finančníkov a umožňujeme im vzdelávať sa.

       Kto môže byť členom?

Členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva funkciu finančníka v podniku, inštitúcii.

Členom môže byť osoba, ktorá je spätá iným spôsobom v teórii alebo praxi, s problematikou financovania podnikov, inštitúcii.

Členom môže byť osoba, ktorá sa vzhľadom na svoje povolanie alebo záujmy zaoberá problémami a metódami finančného hospodárenia.

       

       Výhody členstva

Môžete aktívne ovplyvňovať slovenskú legislatívu. Staňte sa členom niektorej z našich pracovných komisií a spolu s nami formulujte pripomienky k zákonom.

Vďaka našemu členstvu s organizácii EACT môžete pripomienkovať európske direktívy.

Získate cenné kontakty v rámci finančníckej profesie. Našimi členmi sú rešpektované osobnosti z oblasti finančného riadenia, bankovníctva, auditu, či daňovníctva.

Budujete si medzinárodné vzťahy s profesionálmi z celého sveta. SAF je členom medzinárodných organizácií a umožňuje svojim členom zúčastniť sa konferencií a podujatí.

Získate exkluzívny prístup k aktuálnym informáciam a materiálom medzinárodných finančníckych organizácií.

Získate bezplatné výtlačky odborného časopisu „Finančný manažér,“ v ktorom máte možnosť prezentovať svoje odborné stanoviská.

Networking na formálnych aj neformálnych aktivitách za účasti podnikateľov, politikov, akademikov.

       Vzdelávanie členov

Členom ponúkame medzinárodné vzdelávacie programy s možnosťou získať certifikáty s celosvetovou pôsobnosťou.

Členovia majú zľavy na semináre a konferencie organizované SAF. Zľavy sú zvyčajne vo výške 50% z ceny podujatia.

Ročné členské poplatky
Dôchodcovia a študenti
10 €
Fyzická osoba
100 €
Mikropodnik do 10 zamestnancov
110 €
Malý podnik do 50 zamestnancov
330 €
Stredný podnik do 250 zamestnancov
660 €
Veľký podnik nad 250 zamestnancov
1650 €

Čo o nás hovoria

Online prihláška za člena SAF

Pred vyplnením prihlášky si prosím prečítajte Informácie o spracúvaní osobných údajov, vyplnením prihlášky  dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle týchto zásad.