Ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti podnikových financií si prebral pán Ing. Andrej Révay, čestný prezident SAF

Pri príležitosti XXI. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za dlhoročnú a aktívnu prácu v štruktúrach SAF, pánovi Andrejovi Révayovi, čestnému prezidentovi SAF.

Andrej Révay začínal ako programátor štatistických metód na hodnotenie šľachtiteľských pokusov, neskôr sa zaoberal modelovaním štruktúry výroby poľnohospodárskych podnikov. Podieľal sa na vývoji programových systémov v oblasti ekonomických analýz, výpočtov ekonomickej efektívnosti podnikov a projektovania automatizovaných systémov riadenia pre poľnohospodárske a potravinárske podniky. Neskôr sa zameral na projektovanie informačných systémov a ich implementácie pre Ministerstvo poľnohospodárstva a  Ministerstvo financií SR. V roku  1992 bol zakladateľom v akciovej spoločnosti AXA, a. s., ( AXASFT, a.s.), ktorej predmetom činnosti bol vývoj a programovanie bankových informačných systémov. V spoločnosti pracoval na pozícii finančného riaditeľa.

V roku 1996 sa aktívne zúčastnil procesu založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF). Od roku 1998 je členom Správnej rady a v roku 2004 bol zvolený do funkcie prezidenta. Od roku 2022 pôsobí ako čestný prezident SAF so zameraním hlavne na medzinárodné aktivity asociácie. Dlhoročne sa venoval hlavne oblasti účtovno-daňovej, pripomienkovaniu legislatívnych návrhov, rôznym formám financovania spoločností, ako aj návrhom na zjednodušenie a transparentnosť podnikateľského prostredia. Za jeho pôsobenia ako prezidenta asociácie, táto zaznamenala významné aktivity, ktoré vyústili nielen do zvýšenia povedomia a postavenia podnikových finančníkov na Slovensku, ale aj v rámci medzinárodných štruktúr EACT a IGTA. Treba vysoko oceniť osobitý prístup pána Andreja Révaya, jeho neutíchajúcu snahu za každých podmienok zrealizovať odborné diskusie so skúsenými, ekonomickými odborníkmi a odborníkmi z vládnych inštitúcií, ktoré mali za cieľ vylepšovať finančné riadenie firiem a finančnú legislatívu pre firmy a ktoré ocenili nielen členovia SAF, ale aj odborná a laická verejnosť.

 Aj konanie každoročných konferencií FRP je do značnej miery vďaka organizačným schopnostiam pána Andreja Révaya a tiež vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou UniCredit Bank na Slovensku, ako aj ostatným subjektom, ktorí ich organizovanie podporili. Je to dôsledok dobrých vzťahov, vzájomnej dôvery a spolupráce aj v období určitých ekonomických problémov.

Konferencia FRP každoročne vytvára platformu, kde sa stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácii,  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

 Pánovi Andrejovi Révayovi gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.