Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií si prebral pán Ing. Vladimír Podolinský, PhD., Finančný riaditeľ a člen predstavenstva TAURIS GROUP

Pri príležitosti XXI. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií  Vladimírovi Podolinskému, ktorý sa ako finančný manažér významnou mierou podieľa na riadení firmy TAURIS GROUP. Spoločnosť sa venuje výrobe a distribúcii mäsa, mäsových výrobkov, lahôdkových a rybacích produktov  a je súčasťou investičného holdingu ECO-INVESTMENT, ktorý okrem potravinárstva pôsobí v ďalších odvetviach vo viacerých krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.

 

Vladimír Podolinský po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na nej pedagogicky pôsobil, vyučoval predmety zameriavajúce sa na problematiku finančnej analýzy, finančného plánovania a medzinárodného zdanenia. Posledná oblasť bola jeho hlavným zameraním v rámci doktorandského štúdia vrátane publikačnej činnosti a účasti na vedeckých konferenciách.

 

Pracovne pôsobil v spoločnostiach venujúcich sa poradenskej oblasti, viacero rokov aktívne vykonával činnosť aj ako daňový poradca.

 

V spoločnosti TAURIS GROUP pracuje od r. 2017.  Pod jeho vedením realizoval projektový tím zlúčenie  spoločností TAURIS GROUP. Jednalo sa o zlúčenie troch výrobných spoločností (výrobné závody), retailovej spoločnosti (celoslovenská sieť maloobchodných prevádzok) a logistickej spoločnosti. Bol zodpovedný za koordináciu projektu nielen v rámci finančného manažmentu (zjednotenie IT systémov vrátane migrácie dát, nová koncepcia reportingu, kalkulácií, implementácia jednotnej metodiky účtovnej evidencie atď.), ale aj za realizáciu ostatných aktivít ako právne kroky, organizačné zmeny skupiny, internú a externú komunikáciu a pod. V neposlednej rade participuje na projekte ESG stratégie.

 

Ako člen SAF sa Ing. Podolinský zapája do jej aktivít, pričom využíva svoje  skúsenosti v oblasti vzdelávania, daňového poradenstva, finančnej legislatívy a finančného riadenia. Je predstaviteľom novej generácie finančníkov a osobnosťou s líderským potenciálom, ktorá prispieva k propagácii prínosu profesionálneho riadenia financií pre rozvoj podnikania ako zdroja sociálnej stability a prosperity spoločnosti.

 Ing. Podolinskému gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.