Návrhy na zlepšenie podmienok pre malých a stredných podnikateľov

Vážené Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

v nadväznosti na publikovanú predbežnú informáciu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“) si Vám v mene Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava („SAF“) dovoľujeme zaslať nasledovné stanovisko:

V rámci zlepšenia legislatívnych a administratívnych podmienok pre podnikanie malých a stredných podnikov SAF navrhuje zamerať legislatívnu snahu najmä na nasledovné okruhy:  

                 (a)   Sprehľadnenie a zjednodušenie ustanovení ZDP

·         Navrhujeme zjednodušiť a sprehľadniť ustanovenia celého ZDP. Na konkrétnom prípade § 15 ZDP (sadzba dane) je možné vidieť negatívne dopady priamych a nepriamych novelizácií zákona realizovaných v poslednom období, ktoré prispeli k zneprehľadneniu a komplikovanosti úpravy jednej zo základných otázok ZDP, akou je sadzba dane. Predmetné ustanovenie malo do 31.12.2011 ešte 30 slov a v súčasnej dobe je sadzba dane upravená nie len v § 15 ale aj 15a, § 43 a § 44 ZDP. V súčasnej dobe je teda sadzba dane riešená nie len na viacerých miestach ZDP, ale zároveň samotné vymenované ustanovenia odkazujú na množstvo ďalších noriem obsiahnutých v ZDP.

                 (b)   Zohľadnenie holdingovej činnosti v ZDP

·         Navrhujeme zohľadniť holdingovú činnosť (činnosť spočívajúcu v nadobúdaní a správe účastí v obchodných spoločnostiach) a s tým súvisiaceho postavenia tzv. holdingovej spoločnosti do ZDP. Zohľadnenie úpravy holdingovej činnosti do slovenského právneho poriadku by so sebou nepochybne prinieslo viacero významných výhod, ktoré vo veľkej miere požívajú právne systémy, ktoré touto právnou úpravou v súčasnosti disponujú. Okrem iného zvýšenie atraktivity pre zahraničných investorov pri tvorbe štruktúr / nadnárodné skupiny pri optimalizácii ich aktivít, výhody z pohľadu cash poolingu a zníženie atraktivity offshore jurisdikcií pri tvorbe holdingovej štruktúry slovenskými podnikateľmi. Navyše, v zmysle dostupných štúdií a analýz zahraničných trhov je zrejmé, že holdingové spoločnosti evidujú značné zdaniteľné príjmy.

·         Navrhujeme zvážiť možnosť konsolidovaného základu dane právnických osôb v rámci skupiny spoločností a stálych prevádzkarní na území SR v prípade, že ústredie skupiny (spoločnosť) je rezidentom SR. Uvedené opatrenie spočívajúce v zriadení holdingovej štruktúry na území SR by predstavovalo významnú konkurenčnú výhodu oproti okolitým členským štátom.

                 (c)   Prenesenie povinnosti registrácie subjektov na daň z príjmov na príslušného správcu dane

·         V spojitosti s úpravou zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov („DP“) aj v zmysle predbežnej informácie navrhujeme preniesť povinnosť registrácie subjektu na daň z príjmov z daňovníkov na príslušného správcu dane. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť informačných systémov finančnej správy, okresného registra, súdov a orgánov štátnej správy (v tejto súvislosti najmä Okresných úradov) (prostredníctvom jednotného kontaktného miesta) má správca dane, okrem iného, vedomosť o vzniku daňovníkov.

                 (d)   Predĺženie lehôt na predkladanie dokumentácie správcovi dane

·         V spojitosti s úpravou DP navrhujeme generálne predĺžiť dobu na predloženie dokumentácie, ktorú si vyžiada správca dane z 15 na 30 dní.

                 (e)   Zjednodušenie podávania daňových priznaní pre rezidentov, ktorí nemajú na Slovensku príjmy

·         V spojitosti s úpravou DP navrhujeme, aby na účely podávania daňových priznaní daňových rezidentov – fyzických osôb pracujúcich alebo študujúcich v zahraničí bolo rozhodujúce miesto, kde sa príslušný rezident zdržiaval, nie miesto trvalého pobytu. Týmto rezidentom by odpadla značná byrokratická záťaž podania daňového priznania v Slovenskej republike.

                 (f)    Zrušenie dane z dividend

·         Navhujeme zrušiť daň z dividend, ktorá je účinná od 01.01.2017. Zrušenie dane by malo množstvo pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie (primárne malé a stredné podniky) a okrem iného by zvýšilo atraktivitu Slovenskej republiky pre zahraničných investorov.

                (g)   Zlepšenie podmienok realizácie podnikových reorganizácií

·         Navrhujeme zjednodušiť a zlepšiť podmienky realizácie podnikových reorganizácií (zlúčenia, splynutia, rozdelenia a pod.) v zmysle ZDP, ktoré boli s účinnosťou od 01.01.2018 značne skomplikované, najmä pre malé a stredné podniky.

                (h)   Uplatnenie daňovej straty podľa rozhodnutia daňovníka

·         Navrhujeme zliberalizovať odpisovanie daňovej straty tak, aby bol daňovník oprávnený sa rozhodnúť, v ktorom roku akú časť daňovej straty umorí. Predmetné opatrenia umožní daňovníkom variabilne narábať s daňovou stratou s ohľadom na jeho výsledky v podnikaní a podľa nich si tak znižovať základ dane.

                (i)    Postupné odpisovanie majetku podľa rozhodnutia daňovníka

·         Navrhujeme zliberalizovať odpisovanie majetku tak, aby bol daňovník oprávnený sa rozhodnúť, v ktorom roku a v akej výške bude majetok odpisovať. Predmetné opatrenia umožní daňovníkom lepšie kontrolovať ich cash-flow a pomôže rozvoju podnikania daňovníkov.

                 (j)    Spresnenie ustanovení ZDP týkajúcich sa úpravy tzv. hybridných nesúladov

·         Navrhujeme spresniť a bližšie špecifikovať ustanovenia ZDP, ktoré sa týkajú úpravy tzv. hybridných nesúladov prameniacej zo Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Spresnenie dotknutých ustanovení so smernicou odstráni nedostatky implementácie a s tým súvisiacu právnu neistotu daňových subjektov.

Predmetné okruhy má SAF detailne rozpracované a je pripravená ich v rámci pripomienkového konania, s ohľadom na konkrétne paragrafové znenie novely ZDP, navrhnúť vo forme zásadných pripomienok.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o ďalšiu diskusiu k téme nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

S úctou,

za SAF

Ing. Andrej Révay, prezident SAF

JUDr. Ing. Matej Firický, člen správnej rady SAF, vedúci daňovej komisie