Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

K bodu 33 – § 35 ods. 5  – znenie prvej vety navrhujeme:

„O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý dodáva zemný plyn konečným spotrebiteľom zemného plynu,  ak už nie je registrovaný podľa odseku 1.“

Odôvodnenie:

Má sa za to, že registrácia platiteľa dane zo zemného plynu má slúžiť pre zachytenie subjektov, ktorí vyberú spotrebnú daň od subjektov, ktorých spotreba zemného plynu je zaťažená spotrebnou daňou. K aplikácii spotrebnej dane dochádza až pri spotrebe zemného plynu, t.j. na konci reťazca (výroba->preprava->distribúcia->spotreba na odberných miestach). Preto povinnosť registrácie u subjektov, ktorí nedodávajú zemný plyn koncovým odberateľom (domácnostiam aj subjektom mimo domácností), ktorí spotrebovávajú zemný plyn na príslušných odberných miestach, je bezpredmetná a nemá opodstatnenie.

Doterajšie znenie príslušného paragrafu ukladalo povinnosť registrovať sa všetkým subjektom, ktorí mali povolenie na podnikanie v energetike, t.j. aj obchodníkom zo zemným plynom, ktorí vykonávali výlučne obchodné operácie spojené v výmenou/dodávkou plynu iným obchodníkom s plynom, a ktorých „dodávka“ zemného plynu nesmerovala do spotreby zemného plynu na Slovensku. Výsledkom aplikácie doterajšieho znenia uvedeného paragrafu bolo početné rušenie povolení na podnikanie v energetike (na dodávku plynu) zo strany podnikateľov, ktorí si toto povolenie v minulosti zabezpečili a vzdanie sa aktivít na Slovenskom trhu s plynom. Doterajšie znenie paragrafu vnímame ako kontraproduktívne a demotivujúce pre zahraničné subjekty, ktoré mali záujem rozvíjať veľkoobchod so zemným plynom na Slovensku.  Sme toho názoru, že registrácia pri dodávateľoch zemného plynu má byť povinná výlučne pri subjektoch, ktorí dodávajú zemný plyn cez distribučnú sieť prípadne prepravnú sieť do miesta spotreby koncovým odberateľom (domácnostiam a mimo domácností). T.j. dodávateľom, ktorí sú poslední v reťazci pred spotrebou zemného plynu lebo práve oni odovzdávajú plyn do spotreby a majú informácie o tom, aké množstvo plynu bolo spotrebované a má byť zaťažené spotrebnou daňou.

Nové navrhované znenie s negatívnym dopadom ide ešte ďalej a hovorí, že akýkoľvek subjekt, ktorý odovzdá plyn inému subjektu (ktorý nie je spotrebiteľom, ale zase len subjektom/dodávateľom, ktorý plyn odovzdáva ďalej…) je povinný registrovať sa. Rozvoj trhu s plynom (s energiami) má byť v záujme SR pričom je nutné podotknúť, že Slovensko v tomto smere značne zaostáva za ostatnými ekonomikami. Legislatívne bariéry pokiaľ sú neopodstatnené a nemajú reálny základ tvoria zbytočnú prekážku v rozvoji trhu a sú v rozpore so všeobecnou snahou pomôcť rozvíjať voľný trh a konkurencieschopnosť na trhu s energiami na Slovensku.

Alebo alternatívne znenie prvej vety § 35 ods. 5:

„O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ s výnimkou zahraničnej osoby, ktorý chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja,  ak už nie je registrovaný podľa odseku 1.“

Odôvodnenie:

Chápeme, že účelom pôvodnej navrhovanej úpravy § 35 ods. 5  a vypustením slovného spojenia „ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu 9) a“ malo byť, aby každý podnikateľ,  teda aj ten, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike, bol povinný sa registrovať na colnom úrade v prípade, ak dodáva plyn inému podnikateľovi. Teda každý, kto dodáva plyn aj keď nie na konečnú spotrebu, je povinný sa registrovať ako platiteľ dane.

V navrhovanom doplnenom znení sa z tejto povinnosti vylučujú zahraničné osoby, ktoré môžu nakupovať a predávať plyn bez povinnej registrácie v SR. Z dôvodu zabezpečenia jednotného uplatňovania zákona a na vylúčenie pochybností v prípade, že zahraničná osoba na daňovom území nerealizuje dodávky na konečnú spotrebu, nie je povinná sa registrovať ako platiteľ dane a jednoznačne je vylúčená z ustanovenia § 35 ods.5.

Podporou vyššie uvedeného návrhu je aj ustanovenie  § 34 odsek 2, v zmysle ktorého zahraničná osoba, ktorá nedodáva zemný plyn koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,  nie je definovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu.

 

K bodu 70 – § 43 ods. 4) až 7) – vylúčiť z návrhu zákona

Odôvodnenie:

Nevidíme dôvod, aby colný úrad vystavoval pokute podnikateľov len pre to, že si nesplnili  vzájomne svoje oznamovacie povinnosti.

Zároveň, okrem vyššie uvedeného, dolná hranica pokuty je neprimeraná.  Príkladom sú  spoločnosti, ktorých výška daňovej povinnosti  požadovaná na vrátenie je v nevýznamnej výške napr. do 100 EUR. Nastanú tak situácie, kedy pri malej výške daňovej povinnosti bude pokuta v niekoľkonásobnej výške samotnej daňovej povinnosti a pri  pokutách uložených  za požadované vrátenie dane vo výške 331,93 eur alebo pri  významnejších výškach daňovej povinnosti nastane neúmernosť.

 

K bodu 6 – § 2 ods. 1 písmeno r)  – doplniť do poslednej vety na koniec:

„a odberateľ  zemného plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu.“

Odôvodnenie:

Vychádzame z logiky zákona, nakoľko  uvedené nákupy by mali byť zaťažené spotrebnou daňou zo zemného plynu.