Lex Corona II – Novela zákona na zmiernenie negatívnych dopadov opatrení na zamedzenie šírenia choroby Covid-19.

Ochrana podnikateľov postihnutých krízou pred ich veriteľmi, ktorá im umožní získať toľko potrebný čas na oživenie ich podnikania. Je ale takéto uprednostnenie na úkor veriteľov primerané, ak veritelia môžu byť tiež postihnutí krízou?

Dňa 30.3.2020 sme Vám zaslali sumár na tému Lex Corona – Zákon č. 62/2020 Z. z. na zmiernenie negatívnych dopadov opatrení na zamedzenie šírenia choroby Covid-19. Vtedy sme vyjadrili názor, že zmeny sú nedostatočné a niektoré z nich naopak prinášajú ďalšie nepotrebné alebo neprimerané obmedzenia pre podnikateľov. Po štyroch týždňoch je tu prvá novela daného zákona tzv. Lex Corona II, ktorá zavádza zásadnú ochranu podnikateľov pred ich veriteľmi a niektoré ďalšie zmeny.

Novelu schválil parlament dňa 22.4.2020, prezidentka ju v ten istý deň podpísala a nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, okrem nových ustanovení o dočasnej ochrane podnikateľov, ktoré nadobudnú účinnosť 12.5.2020.

Teraz Vám prinášame sumár tých najdôležitejších zmien, ktoré Lex Corona II zavádza:

  1. Moratórium – dočasná ochrana pre podnikateľov pred konkurzom, exekúciami, výkonom záložného práva, započítaním pohľadávok a vypovedaním alebo odstúpením od zmluvy alebo odopretím plnenia zo zmluvy
  2. Odklad exekúcie pre fyzické osoby
  3. Ochrana nájomcov pred ukončením nájmu
  4. Predĺženie zákazu výkonu záložného práva a dražieb

Moratórium – dočasná ochrana pred konkurzom pre podnikateľov

Aký je cieľ dočasnej ochrany?

Cieľom novely zákona je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorým pre chorobu COVID-19 poklesli tržby alebo sa značne zvýšil počet pohľadávok po lehote splatnosti, v dôsledku čoho je podstatne ohrozené prevádzkovanie ich podniku a na prekonanie tejto nepriaznivej situácie im nestačí doteraz schválená pomoc štátu.

Kto môže žiadať o dočasnú ochranu?

Poskytnutie dočasnej ochrany nemá plošný charakter, to znamená, že podnikatelia sa poskytnutia účinkov dočasnej ochrany musia uchádzať. O poskytnutie dočasnej ochrany sa nemôžu uchádzať finančné inštitúcie špecifikované v zákone.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR a doručuje sa na príslušný súd určený v zákone, a to zásadne elektronickými prostriedkami (s výnimkou pre fyzické osoby podnikateľov, ktoré podávajú žiadosť bez zastúpenia). Okrem všeobecných náležitostí určených formulárom obsahuje žiadosť aj osobitné náležitosti formulované ako vyhlásenia. Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že:

·         je oprávnený podať žiadosť a k 12.3.2020 nebol v úpadku,

·         nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie, nebol na neho vyhlásený konkurzu alebo povolená reštrukturalizácia

·         k 12.3.2020 voči nemu neprebiehalo exekučné konanie ani nebol začatý vo vzťahu k jeho podniku výkon záložného práva,

·         v roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,

·         v roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,

·         vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť uložiť do zbierky listín účtovnú závierku do 9 mesiacov odo dňa zostavenia.

Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany súdy nebudú splnenie podmienok na jej poskytnutie podrobovať zložitému dokazovaniu, pretože splnenie tejto podmienky vychádza z vyhlásenia podnikateľa a zákon umožňuje, aby dočasná ochrana bola súdom zrušená, či už z vlastného podnetu súdu alebo na základe kvalifikovaného podnetu, a to v prípadoch (i) ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, (ii) predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo (iii) podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kedy nastávajú účinky dočasnej ochrany?

Ak podnikateľ spĺňa podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany, príslušný súd vydá potvrdenie o dočasnej ochrane, ktoré zverejní aj v Obchodnom vestníku. Účinky dočasnej ochrany nastanú v deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Ak podnikateľ podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany nespĺňa, súd žiadosť odmietne. Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka.

Dočasná ochrana má pre všetkých podnikateľov časovo obmedzené pôsobenie, a to bez ohľadu na jej začiatok. Dočasná ochrana zaniká (i) 1.10.2020, ak vláda nerozhodne o jej predĺžení, (ii) požiadaním podnikateľa o jej ukončenie alebo (iii) rozhodnutím súdu o jej zrušení. O jej predĺžení erga omnes môže rozhodnúť vláda, najdlhšie však do 31.12.2020.

Aké sú účinky poskytnutia dočasnej ochrany?

Dočasná ochrana bráni efektívnemu prejednaniu veriteľských návrhov na konkurz (konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje). Podnikateľ a osoby konajúce v jeho mene nie sú počas dočasnej ochrany povinné podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu

Exekučné konania začaté po 12.3.2020 (pre uspokojenie nároku veriteľov z podnikateľskej činnosti podnikateľa) sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušujú.

Dočasná ochrana bráni začatiu výkonu záložného práva, na majetkové hodnoty ako podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.

Voči pohľadávke vzniknutej podnikateľovi po poskytnutí dočasnej ochrany nie je možné započítať skôr vzniknutú pohľadávku spriaznenej osoby.

Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy alebo odopretie plnenia zo zmluvy s podnikateľom pod dočasnou ochranou pre jeho omeškanie, na ktoré vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany v čase od 12.3.2020 do účinnosti tohto zákona, je neúčinné za predpokladu, že príčinou omeškania boli následky šírenia choroby COVID-19. Zmluvný vzťah však možno ukončiť v situácii, keď ohrozuje už aj dodávateľa.

Neplynú lehoty na uplatnenie práva veriteľov voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov, t.j. prerušujú sa lehoty na premlčanie práva.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný vynaložiť úprimnú snahu, aby uspokojil svojich veriteľov v čo najvyššej miere a uprednostniť záujem jeho veriteľov pred svoj vlastný. Najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti o dočasnú ochranu. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením neúčinný voči veriteľom. Povinnosť uprednostniť záujem veriteľov pred svojím vlastným môže pre podnikateľov a ich štatutárov prinášať v praxi rôzne komplikované otázky, najmä o zákonnosti určitých majetkových transakcií. Pri týchto otázkach odporúčame zvážiť si externé právne a účtovné poradenstvo, nakoľko pri prípadnom posudzovaní zodpovednosti za nedodržanie tejto povinnosti budú súdy pravdepodobne priaznivejšie voči podnikateľom a ich štatutárom, ktorí sa budú riadiť odporúčaniami odborných poradcov.

Nové záväzky (bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany), je možné, počas doby trvania dočasnej ochrany, uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami, t.j. noví veritelia sú uprednostnení pred starými veriteľmi.

Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada. Účelom je motivovať spoločníkov spoločností postihnutými následkami dopadov choroby COVID-19, aby do spoločnosti naliali nový kapitál vo forme „záchranných“ pôžičiek, ktoré sa v prípade vyhlásenia konkurzu nebudú považovať za podriadené pohľadávky, akoby tomu bolo inak,  ale sa zrovnoprávnia s pohľadávkami tretích osôb.

Aký bude mať dočasná ochrana dopad na veriteľov?

Zdá sa, že vláda pri zavádzaní týchto zmien čoraz viac uprednostňuje ochranu podnikateľov s krátkodobými problémami s likviditou pred ochranou ich veriteľov, ktorým sa môže podstatne sťažiť vymáhanie pohľadávok od podnikateľov pod dočasnou ochranou. Táto nerovnováha môže nepriaznivo dopadať na veriteľov, ktorých podniky sú tiež ohrozené problémami s likviditou alebo negatívne postihnuté následkami dopadov choroby COVID-19, ak ich dlžníci získajú dočasnú ochranu na základe týchto nových zmien. Na druhej strane dočasná ochrana má poskytnúť podnikateľom pod dočasnou ochranou možnosť ako prekonať aktuálnu krízu, a tým zvýšiť veriteľom šance na uspokojenie svojich pohľadávok, ako aj zabrániť masovému podávaniu návrhov na vyhlásenie konkurzov, ktoré by veriteľom uškodili s určitosťou. Na vyhodnotenie, aký efekt budú mať aktuálne legislatívne zmeny si budeme musieť ešte počkať.

Odklad exekúcie

Novela zákona zavádza možnosť pre fyzické osoby, voči ktorým sa začalo exekučné konanie v čase pandémie, t.j. od 12.3.2020 požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie. Predpokladom pre povolenie odkladu je, že tejto osobe v dôsledku pandémie COVID-19 prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov jej rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor môže žiadosti nevyhovieť len v zákonom stanovených dôvodoch, napr. ak ide o exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie. V prípade, ak exekútor vyhovie žiadosti, odklad exekúcie trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1.12.2020.

Ochrana nájomcov pred ukončením nájmu

Prenajímateľ nemôže do 31.12.2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu (fyzickej alebo právnickej osoby) s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania však nájomca musí dostatočne osvedčiť. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým však nie sú dotknuté. Takisto novela neprináša žiadnu inú ochranu pre nájomcov.

Predĺženie zákazu výkonu záložného práva a dražieb

Novela zákona predĺžila o mesiac obdobie, počas ktorého nebude možné pristúpiť k výkonu záložného práva a dražby, a to z pôvodnej doby do 30.4.2020 na 31.5.2020.

TÁTO PUBLIKÁCIA

Táto publikácia sa nemusí nevyhnutne zaoberať každou dôležitou témou ani pokrývať všetky aspekty tém, ktorými sa zaoberá. Táto publikácia nie je právnym poradenstvom.

O NÁS

Advokátska kancelária MCL, s.r.o. je popredná lokálna advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne a daňové služby.

Kanceláriu tvorí 20-členný právny tím s bohatými skúsenosťami z popredných medzinárodných a lokálnych advokátskych kancelárií s cieľom poskytovať vysokú úroveň ponúkaných služieb pri komplexných cezhraničných a domácich transakciách a projektoch.

Naša kancelária a jej právnici sú odporúčaní zahraničnými publikáciami ako napr. Chambers and Partners, Legal 500 či IFLR 1000.

KONTAKT

Advokátska kancelária MCL, s.r.o.

Carlton Savoy & Courtyard Building

Mostová 2, 811 02 Bratislava

T: + 421 243 638 154

E: info@akmcl.sk

www.akmcl.sk