TVORÍME NOVÝ ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

TVORÍME NOVÝ ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV

Slovenská asociácia podnikových finančníkov intenzívne spolupracuje na tvorbe nového zákona o dani z príjmov, ktorý sa pripravuje na Ministerstve financií. Navrhli sme niekoľko okruhov, ktoré môžu pomôcť podnikateľom.

Stretnutie ku koncepčnej novele ZDP:

  • Zjednodušenie a sprehľadnenie ustanovení ZDP: Zhodli sme sa s MF SR, že je nevyhnutné zjednodušiť znenie ZDP – bolo to demonštrované aj na príklade sadzby dane, ktorej úprava je značne roztrieštená. Zjednodušenie znenia zákona berie MF SR ako svoj prvoradý cieľ.
  • Zohľadnenie holdingovej činnosti v ZDP: Diskutovali sme o zohľadnení a zvýhodnení daňového postavenia holdingov s centrom záujmov v SR (napr. zvážiť konsolidovaný základ dane). Postup v tomto smere podľa MF SR závisí od diskusií na úrovni Európskej komisie. Výraznejšie zmeny tu zrejme v blízkom čase nemožno očakávať.
  • Prenesenie povinnosti registrácie subjektov na daň z príjmov na príslušného správcu dane. Je to jedným z cieľov MF SR v rámci novelizácie. Údaje sa majú čerpať z registra právnických osôb, kam registre (napr. OR, ŽR) automaticky posielajú údaje.
  • Úplné zrušenie dane z dividend. Nie je vôbec plánované a podľa slov MF SR momentálne neexistujú ani detailnejšie analýzy k tejto veci.
  • Zlepšenie podmienok realizácie podnikových reorganizácií. V tomto smere sme navrhovali zjednodušiť a zlepšiť podmienky realizácie podnikových reorganizácií (zlúčenia, splynutia, rozdelenia a pod.) v zmysle ZDP, ktoré boli s účinnosťou od 01.01.2018 značne skomplikované, najmä pre malé a stredné podniky. Na základe diskusie ale MF SR nemá v úmysle v tejto oblasti robiť zmeny.
  • Uplatnenie daňovej straty podľa rozhodnutia daňovníka. Podľa MF SR prichádza do úvahy len pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH – tomu sa na MF okrajovo venujú.
  • Postupné odpisovanie majetku podľa rozhodnutia daňovníka. K tejto otázke sme nedostali priamu odpoveď, vyzerá to však tak, že MF SR to veľmi nezvažuje.
  • Spresnenie ustanovení ZDP týkajúcich sa úpravy tzv. hybridných nesúladov. MF SR plánuje komplexne novelizovať ustanovenia týkajúce sa hybridných nesúladov aj s ohľadom na plánovanú transpozíciu smernice ATAD 2. Tu sme sa dohodli, že pošleme na MF návrh konkrétnych zmien, ktorých nevyhnutnosť vyplynula z praxe.
  • Zdaňovanie príjmov plynúcich z daňovo-transparentných entít (nadácie, trusty, zverenské fondy). K tejto otázke má MF SR a FR SR množstvo dopytov od daňovníkov – v dlhodobom horizonte by úprava resp. spresnenie tejto oblasti mala byť zakotvená v SK predpisoch. Podľa slov MF SR je však univerzálna úprava problematické kvôli rôznym formám transparentných entít.

Podľa informácii, ktoré sme dostali, by malo byť paragrafové znenie komplexnej novely dostupné v rámci MPK v lete tohto roka.

FB_MF SR