Výkaz ziskov a strát – významný zdroj informácií o výkonnosti firmy

Výkaz ziskov a strát spolu so Súvahou a Výkazom cash flow poskytujú manažérom, majiteľom, ale aj externým záujemcom dôležité informácie o výkonnosti firmy aj o jej možných rizikách
Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Hlavné princípy interpretácie Výkazu ziskov a strát z hľadiska posúdenia výkonnosti firmy
  • Postavenie zisku v štruktúre ekonomicko-finančných ukazovateľov
  • Parametre rentability zabezpečujúce udržateľný rast
  • Vplyv vývoja ukazovateľov z Výkazu ziskov a strát na bilančnú rovnováhu firmy
  • Analýza rozhodujúcich parametrov rentability a ich vplyv na finančnú stabilitu
 • Výkaz ziskov a strát – jeho miesto v celkovom finančnom zdraví firmy
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou
  • Vzťah medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash flow
  • Riziká vyplývajúce z vývoja vzťahu medzi ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a štruktúrou súvahy
  • Analýza vývoja štruktúry Výkazu ziskov a strát a jej vplyv na cash flow firmy
 • Vplyv bilančnej nerovnováhy na vývoj štruktúry nákladov a výnosov
  • Analýza výkazu ziskov a strát z hľadiska rizika zvýšenia finančnej závislosti
  • Analýza príčin vplyvu vývoja nákladov, výnosov a zisku na štruktúru likvidity
 • Nedostatky Výkazu ziskov a strát pre riadenie firmy a riešenie
  • Prečo nepostačujú údaje z Výkazu ziskov a strát pre bezpečné riadenie?
  • Dôsledky daňovej optimalizácie na údaje vo Výkaze ziskov a strát
  • Eliminácia slabín Výkazu ziskov a strát pomocou Manažérskej výsledovky

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15