Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2021 – ich účtovanie a zdaňovanie

Vyriešte s nami vybrané problémy domácich i zahraničných pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Čo by ste mali vedieť o pohľadávkach? Aký je rozdiel medzi účtovaním domácej a zahraničnej pohľadávky? Čo s pohľadávkami po lehote splatnosti? Počas kurzu lektor odpovie aj na vaše otázky z praxe. Lektor je daňový poradca a držiteľ certifikátu účtovných štandardov US GAAP.
  • Náležitosti faktúry z účtovného hľadiska a z hľadiska DPH.
  • Vznik a inkaso pohľadávok.
  • Pohľadávky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH.
  • Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene).
  • Pohľadávky po lehote splatnosti.
  • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska.
  • Inventarizácia pohľadávok.
  • Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
  • Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
  • Premlčanie pohľadávok.
  • Uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti.
  • Splátkový kalendár.
  • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam.
  • Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko).
  • Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko).
  • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH).
  • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
  • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizácii.
  • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
  • Platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti.
  • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15