Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2021

Účtujete vo výrobnej spoločnosti?

V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Lektorka je audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, ktorá v praxi vykonáva spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov.
  • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
  • Možnosti, varianty, úroveň a spôsob oceňovania:
   • zásob obstaraných externe,
   • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
   • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
   • zásob drobného majetku.
  • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
  • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu “A” a “B” evidencie zásob.
  • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
  • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
  • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
  • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
  • Záručné opravy a reklamácie.
  • Preceňovanie zásob na sklade.
  • Opravné položky k zásobám.
  • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov, interné predpisy účtovnej jednotky.
  • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
  • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
  • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
  • Diskusia.

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15