Finančné riadenie firmy I.

Prinášame vám nový kurz, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z finančného riadenia väčšiny oddelení podniku (finančná analýza, finančné výkazycontrollingprocurementlogistikaúčtovníctvo a ďalšie).

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • VYMEDZENIE POJMOV („trocha teórie nikomu neuškodí“)

   • Cieľ a úlohy (nielen) finančného riadenia
   • Prostredie (nielen) finančného riadenia
   • Úrovne (nielen) finančného riadenia
   • Typy a procesy (nielen) finančných rozhodnutí
   • Individuálne verzus skupinové rozhodovanie

   CIEĽ („ak nevieme, kam chceme ísť, nikdy tam neprídeme“)

   • Význam, funkcia, charakter a kľúčové prvky plánovania
   • Strategické a operatívne plánovanie  vo vzťahu k ostatným oddeleniam podniku
   • Stanovenie prioritného SMART cieľa (špecifickosť, merateľnosť, akceptovanie, (ne-)reálnosť a časový rámec)
   • Projektovanie (4W) realizácie dosahovania cieľov
   • Organizovanie dosahovania cieľov, organizačná štruktúra (formalizovaná, centralizovaná vs autonómna) a delegovanie právomocí

   FINANČNÉ RIADENIE („lacno kúpiť, draho predať a hlavne neskoro platiť faktúry“ – Básnici…)

   • Kalkulácia: finančné vyjadrenie nefinančných cieľov (zisk, výnosy, náklady počas finančného roka)
   • Stanovenie a konsolidácia požiadaviek a zdrojov (dostupných aj požadovaných)
   • Stanovenie plánu nákupu v závislosti od plánu výroby a/alebo predaja
   • TCO – Total Costs of Ownership nákupu
   • Stanovenie efektívneho nákupu (čo, kedy a ako nakupovať)

   FINANČNÁ ANALÝZA („o peniaze ide až v prvom rade“)

   • Finančné výkazy (účtovná závierka, peňažné toky – cash flow, Saldokonto pohľadávok a záväzkov, Kniha objednávok) a ako im rozumieť
   • Spôsoby finančnej analýzy z pohľadu cieľa analýzy
   • Druhy finančnej analýzy: syntetická – analytická, periodická – ad hoc, orientačná – hĺbková,
   • Analýza ukazovateľov a hodnôt
   • Firma (oddelenie) v kríze: skutočne?

   KONTROLA vs. CONTROLLING („nehoda nie je náhoda“)

   • Stanovenie vhodných (nielen) finančných kritérií kvality: dôležitosť a počet
   • Stanovenie kontrolných bodov: požadovaný stav v určenom čase
   • Spôsob reakcie manažmentu: manuál pre prípad krízového stavu
   • BCP – Business Continuity Plan pre každú pozíciu (nielen pre firmu)
   • Operational Excellence

Prihláste sa!

Zľavový kód: SAF15