IFRS kompletný kurz

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • 1. deň

  Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

  • Koncepčný rámec
  • IAS 1 – prezentácia účtovnej závierky
  • Praktická časť vo forme príkladov
  • IAS 7 – výkazy peňažných tokov
  • IAS 8 – účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
  • IAS 10 – udalosti po vykazovanom období
  • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad
  • Príklady
  • Diskusia

  2. deň

  Dlhodobý majetok

  • IAS 16 – nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
  • IAS 40 – investície do nehnuteľností
  • IAS 36 – zníženie hodnoty majetku
  • IAS 17 – lízingy
  • IAS 38 – nehmotný majetok
  • IAS 20 – účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady
  • IAS 23 – náklady na prijaté pôžičky
  • IFRS 5 – dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti
  • IFRS 16 – lízingy
  • Príklady

  3. deň

  Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy

  • IAS 12 – dane z príjmov
  • IAS 2 – zásoby
  • IAS 37 – rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
  • IAS 24 – zverejnenia
  • IFRS 15 – výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
  • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy – rozdiely
  • Príklady
  • Diskusia

Prihláste sa!

Zľavový kód: SAF15