Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu treba vypracovať, čo je to vlastne princíp nezávislého vzťahu a ako aplikovať metódy transferového oceňovania?

Práve s týmito a ďalšími otázkami vám pomôžu lektorky, ktoré pôsobia na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty a preto vedia vysvetliť problematiku aj na príkladoch z praxe.

Na školení vás oboznámia:

  • Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu.
  • Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Analýza funkcií a rizík, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ako aj jej interpretácia v dokumentácii.
  • Tradičné metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
  • Ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady).
  • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania.
  • Porovnávacia analýza a jej jednotlivé kroky, časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze.
  • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné a aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?
  • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk, v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.).
  • Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií, ako sú transakcie, ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom), ako aj finančné transakcie.
  • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.
  • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy.
  • Diskusia

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15