Reálne posúdenie účtovných výkazov

Seminár Reálne posúdenie účtovných výkazov naučí a zdokonalí účastníkov správne čítať a interpretovať hlavné účtovné výkazy, rýchlo v nich odhaliť neobvyklé údaje a súvislosti o jej výkonnosti, rizikách a ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby firmy.
Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • Súvaha – prečo je pre majiteľa a firmu najdôležitejším výkazom?
  • Aká štruktúra a podiely jednotlivých častí majetku (aktív) sú optimálne?
  • Voči čomu je rozumné porovnávať výšku aktív a cudzích pasív?
  • Máte optimálnu zadlženosť vo vašej firme? V akej situácii je aká výška cudzích pasív výhodná?
  • Vyplatiť podiely na zisku alebo radšej znížiť bankové úvery?
 • Výkaz ziskov a strát (VZS) – máme primerané náklady a zisk?
  • Aká je primeraná výška štruktúry nákladov v rôznych typoch firiem?
  • Ako nájdeme rezervy a možnosti zvýšenia zisku?
  • Daňová optimalizácia – kde môže skresliť údaje a výsledok vo VZS?
 • Výkaz cash flow – ako často by sme ho mali používať v krízovom období?
  • Musíme v našej firme denne/týždenne/mesačne sledovať cash flow? Kedy nie?
  • Ktorá metóda stanovenia cash flow je pre nás vhodnejšia?
  • Ako odhadneme cash flow zo súvahy a z Výkazu ziskov a strát?
 • Prehľad najdôležitejších ukazovateľov finančného zdravia
  • Ktoré ukazovatele máme rizikové a mali by sa zmeniť?
  • Ktoré ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, aby sa mu oplatilo ďalej prevádzkovať firmu?
 • Diskusia, otázky, podnety

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15