Opravné položky pre kreditné riziká pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS 9

Jedinečné školenie venované opravným položkám pohľadávok, úverov a cenných papierov podľa IFRS9. Školenie vedie skúsený odborník Martin Svitek. Na školení nebudú chýbať ani praktické príklady z praxe

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • Pôsobnosť požiadaviek na zníženie hodnoty podľa IFRS 9
  • Prehľad modelu očakávaných úverových strát – rozlišovanie medzi 3 fázami
  • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
  • Požiadavky na výpočet opravných položiek – výpočet 12-mesačných strát a strát za celú životnosť
  • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
  • Účtovanie modifikácií (reštrukturalizácie) finančných aktív
  • Špecifické prípady kreditných strát pre banky – úverové prísľuby, finančné záruky, revolvingové facility
  • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – aplikácia pre potreby finančných inštitúcií a nefinančných podnikov (obchodné pohľadávky, možné prístupy pri nedostatku údajov)
  • Požiadavky na zverejnenia kreditných rizík podľa IFRS 7

Zľavový kód: SAF15