Vyhlásenie Slovenskej asociácie finančníkov

 

Vyhlásenie Slovenskej asociácie finančníkov

Slovenská asociácia finančníkov (SAF) na Valnom zhromaždení dňa 28.4.2022 bilancovala uplynulý rok svojej činnosti, poznamenaný pandemickou krízou. Valné zhromaždenie schválilo uznesenie, ktorým uložilo Správnej rade pripraviť vyhlásenie reflektujúce diskusiu.

SAF si s prítomnými hosťami VZ pripomenula 25. výročie svojho založenia (november 1996), pričom pozitívne hodnotila najmä jej úlohu pri významných ekonomických reformách, ktoré úzko súviseli s riadením firemných financií, resp. s financovaním firiem. SAF bola pri kľúčových zmenách ako: daňovej reforme, reforme účtovníctva, zavedení eura na Slovensku, zavádzaní SEPA, zavedení registra účtovných závierok,…. V posledných rokoch sa výrazne angažuje v aktivitách na podporu vedy, výskumu a inovácií v praxi firiem cestou využitia vlastných zdrojov, najmä zisku. Za tým účelom vypracovala s podporou 15 asociácií a združení „Daňový manifest“, ktorý predložila MF SR i vládnym činiteľom. Širokú podporu najmä inovácií v praxi firiem považujú finančníci za kľúčovú pre ekonomický rast a zlepšovanie konkurencieschopnosti slovenských firiem.

V rámci odborného programu na Valnom zhromaždení SAF diskutovala so štátnym tajomníkom MH SR Jánom Oravcom o opatreniach na podporu podnikateľského prostredia. SAF oceňuje prístup vlády, ktorá na základe pripomienok podnikateľskej verejnosti upravila desiatky zákonov so zámerom znížiť administratívne zaťaženie podnikov a skvalitniť  ekonomické prostredie. SAF oceňuje i schválenie kľúčových reforiem na podporu verejných financií,  ktoré umožnia čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy.

Tvorba hodnôt, ktoré generujú podnikateľské subjekty sú základnou podmienkou ekonomického rastu celej spoločnosti. V tejto súvislosti však finančníci vyjadrili znepokojenie nad tým, ako sa  politicky dehonestuje  zisk firiem. Pripomenuli, že zisk je ekonomická kategória na riadenie nákladov a je rozhodujúcim zdrojom ekonomického rastu. Bez zisku nie je možná rozšírená reprodukcia (rast investícií), nie je možný ekonomický rast.  Korporátny  zisk predstavuje  základ pre daň z príjmu právnických osôb, bez ktorej nie je možný kontinuálny rast miezd, ani rast rodinných prídavkov! Preto treba prirodzený rast ziskov podporovať a motivovať spoločnosti, aby zisky vracali naspäť do ekonomiky! SAF podporuje zvyšovanie životnej úrovne rodín (mzdy, prídavky, dávky,…), ale prioritne z  udržateľných  zdrojov zvyšovania produktivity a rastu spoločností. Rozumieme potrebe hľadania zdrojov pre kompenzáciu negatívnych ekonomických dopadov hlavne na sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Zároveň si ale myslíme, že zvyšovanie podpory rodín dodatočným zdaňovaním ziskových spoločností vedie k „duseniu“ ekonomiky a z dlhodobého hľadiska k strate konkurencieschopnosti Slovenska a k zaostávaniu  Slovenska v rámci konvergencie v EU.   

Pretože Slovensko za posledných približne pätnásť rokov prijímalo viac zlých ako dobrých rozhodnutí v riadení hospodárstva a ekonomiky, od vyspelých štátov sme sa vzdialili, kým naši susedia sa im približujú. Preto bude SAF dôraznejšie presadzovať také rozhodnutia, ktoré nás vrátia  na cestu prosperity.