US GAAP Komplexný kurz I.

Trojdenné modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

Dostupné termíny!

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • 1. deň

  Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

  • Koncepčný rámec:
   • prezentácia účtovnej závierky,
   • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
   • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
   • praktická časť vo forme príkladov,
   • výkaz peňažných tokov,
   • udalosti po vykazovanom období.
  • Diskusia.

  2. deň

  • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
  • Zásoby.
  • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
  • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
  • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
  • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
  • Dlhodobé záväzky.
  • Realizačný princíp a  metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
  • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

  3. deň

  • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
  • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
  • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
  • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
  • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
  • Diskusia

Prihláste sa!

Zľavový kód: SAF15