Zníženie hodnoty majetku (impairment) – IAS 36 a zníženie hodnoty zásob – IAS 2

Školenie je venované opravným položkám k dlhodobému majetku podľa IFRS. Obsahom kurzu je zníženie hodnoty pozemkov, budov, zariadení, investícií do nehnuteľností a nehmotných aktív vrátane goodwilu. Zároveň sa budeme venovať problematike zníženia hodnoty zásob podľa IAS 2.

Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

 • IAS 36 Zníženie hodnoty majetku
  • Posúdenie prípadného zníženia hodnoty – indikácia
  • Test na zníženie hodnoty
  • Späť získateľná čiastka (hodnota z používania alebo fair value znížená o náklady spojené s predajom)
  • Vykázanie straty zo zníženie hodnoty u samostatných aktív
  • Peňazotvorné jednotky
  • Celopodnikové aktíva
  • Rozdelenie straty zo zníženia hodnoty v rámci peňazotvornej jednotky
  • Peňazotvorné jednotky a goodwill
  • Testovanie  goodwillu na stratu zo zníženia hodnoty – IFRS 3 podnikové kombinácie
  • Zrušenie straty zo zníženia hodnoty u samostatných aktív a u peňazotvornej jednotky

   

  IAS 2 Zásoby

  • Definícia zásob
  • Oceňovanie zásob
  • Čistá realizovateľná hodnota
  • Vykazovanie straty zo zníženia hodnoty zásob (opravné položky)
  • Zrušenie straty zo zníženia hodnoty zásob

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15