US GAAP a porovnanie so slovenskou legislatívou – kurz pre začiatočníkov

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov.
Ponúkame zľavu členom Slovenskej asociácie finančníkov vo výške 15%.

Description

Obsahová náplň

  • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA – US.GAAP.
  • Porovnanie US GAAP,  IFRS a slovenskej legislatívy.
  • Koncepčný rámec.
  • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
  • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
  • Praktická časť vo forme príkladov.
  • Výkaz peňažných tokov.
  • Udalosti po vykazovanom období.
  • Diskusia.

Prihláste sa cez náš odkaz

Zľavový kód: SAF15