Plán aktivít SAF na rok 2017

 

Hlavné smery zamerania činnosti SAF v roku 2017

 

 • Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia
 • Jednotný kapitálový trh v rámci EU  – budúcnosť z pohľadu Slovenska
 • Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU – Marec
 • EACT Summit – 9. – 10. marec, Brusel (na pozvanie 3 zástupcovia SAF)
 • ATAD – implementácia smernice do daňovej legislatívy – Apríl, Máj
 • Brainstrorming so zástupcami MF SR k vývoju daňovej legislatívy pre rok 2017, 2018 (v tomto období je to zákon o DPH)
 • Finančné modelovanie a ocenenie ako nastroj rozhodovania o budúcom smerovaní firmy, Tvorba trojstupňového finančného modelu – výsledovka, súvaha,  cash flow
 • Predsedníctvo Slovenska v EU – skúsenosti z riadenia Európskej únie,  Cognac club
 • Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii,   Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Obchodný zákonník , Exekučný poriadok – Máj
 • Alternatívne zdroje financovania (SME) a ich využívanie v podmienkach SR,
 • Správa a vymáhanie pohľadávok – Prevencia vzniku nedobytných pohľadávok, Vymáhane neuhradených pohľadávok, Ekonomika a controlling pohľadávok , Poisťovanie, správa, zabezpečenie  a vymáhanie pohľadávok
 • Integrácia manažérskych systémov
 • XV. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov  – 24. – 25. Október
 • Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca s ACT
 • Stále zastúpenie EACT v Bruseli  – komunikácia EACT – NTA v oblasti legislatívy