VZDELÁVANIE FINANČNÍKOV

 

Prihláška na vzdelávanie finančníkov cez ACT

List SAF s ponukou zľavy na vzdelávanie cez ACT

Vzdelávanie v oblasti Treasury

Jana Ostrovská, člen SAF

Jednou z inštitúcií, ktorá ponúka komplexné profesionálne vzdelávanie v oblasti treasury, je britská Association of Corporate Treasurers (ACT).  Toto vzdelávanie predstavuje medzinárodné uznávanú kvalifikáciu pre ľudí pôsobiacich v treasury alebo príbuzných oblastiach ako napr. účtovníctvo, manažment rizika, finančný manažment či bankovníctvo. Viac ako 10 000 pracovníkov z popredných finančných inštitúcii a medzinárodných organizácii sa doteraz zúčastnilo tohto vzdelávania.

Prečo študovať s ACT? Tu je niekoľko najdôležitejších dôvodov:

 • získanie hlbokých teoretických a praktických znalostí;
 • rozšírenie už získaných odborných znalostí;
 • otvorenie možností profesionálneho rastu;
 • získanie nových profesionálnych kontaktov.

ACT kurzy sú ponúkané on-line formou s možnosťou doplnkových vyučovacích a opakovacích hodín v klasickej triede pod vedením lektora. Vzdelávania je možné si organizovať podľa vlastných potrieb a možností. Detailnejšie informácie nájdete priamo na http://www.treasurers.org/qualifications.

Ako znázorňuje Schéma č.1, záujemcovia o vzdelávanie majú nasledovné možnosti:

A. Certifikáty

B. AMCT Diploma

C. MCT Advanced Diploma

Prehľad štruktúry ACT vzdelávania nájdete na http://www.treasurers.org/qualifications

A. Certifikáty

ACT ponúka možnosť štúdia jednotlivých oblastí treasury formou šesťmesačných on-line kurzov. V súčasnosti si záujemcovia môžu vybrať z nasledovných certifikátov:

 1. Certifikát z Medzinárodného treasury manažmentu
 2. Certifikát z Medzinárodného cash manažmentu
 3. Certifikát z Financovania podniku
 4. Certifikát z Risk manažmentu
 5. Certifikát z Finančnej matematiky a modelovania

Forma štúdia
Štúdium je realizované dištančnou formou prostredníctvom on-line materiálov a nástrojov, ktoré zahŕňajú:

 1. Študijné manuály obsahujúce teoretické a praktické vysvetlenia, cvičenia a vypracované odpovede
 2. On-line tútor
 3. Skúškové testy z minulých rokov s vypracovanými odpoveďami
 4. Doplnkové a opakovacie hodiny v triede s tútorom
 5. On-line slovník s vysvetlením pojmov

Po úspešnom ukončení štúdia formou písomnej skúšky študent získa certifikát od ACT. Výhodou certifikátov je, že ak sa študent rozhodne pokračovať v štúdiu smerom k získaniu AMCT Diploma, ukončené certifikáty sa mu započítajú.

B. AMCT Diploma

AMCT Diploma predstavuje základnú ucelenú kvalifikáciu v ponuke ACT. Jej hlavným cieľom je oboznámiť a sprostredkovať znalosti z hlavných oblastí treasury, risk manažmentu a podnikových financií. Úspešné štúdium je ukončené prijatím za Pridruženého člena ACT (Associate Member of Corporate Treasurers – AMCT).

Obsah štúdia

Jednotlivé kurzy v rámci AMCT Diploma postupne oboznamujú s rôznymi oblasťami treasury v kontexte finančného riadenia firmy. Kurzy umožňujú nahliadnuť do každodenného života treasury a získať znalosti z oblasti, s ktorými sa pracovníci treasury stretávajú. Štúdium tak sprostredkuje základne princípy, techniky a nástroje treasury.

Pre koho je táto kvalifikácia vhodná? Sú to najmä:

 • pracovníci podnikových treasury oddelení;
 • finanční analytici, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoju kariéru v oblasti podnikových financií;
 • pracovníci bánk a vzťahoví manažéri, ktorí potrebujú lepšie pochopiť potreby svojich podnikových klientov;
 • účtovníci, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti treasury

Organizácia štúdia
Štúdium je rozdelené do troch úrovni:

 1. Certifikát zo základov podnikových financií – cieľom tejto úrovne je sprostredkovať základné poznatky potrebné pre oblasť treasury. Certifikát sa skladá zo štyroch skúšok- Účtovníctvo, Podnikové dane, Obchodné právo a Základy ekonómie a štatistiky. Každá z týchto skúšok vyžaduje v priemere 50 hodín štúdia. V tejto úrovni je možné získať výnimku a požiadať ACT o uznanie v minulosti už absolvovanej podobnej skúšky napr. kvalifikovaní účtovníci môžu požiadať o uznanie jednotlivých skúšok a prejsť rovno do druhej úrovne.
 2. Certifikát z medzinárodného treasury manažmentu – certifikát je zameraný na základné oblasti, princípy a techniky treasury, manažmentu rizika a financií v medzinárodnom prostredí. Táto úroveň je povinná pre všetkých študentov a príprava na skúšku vyžaduje okolo 120 až 150 hodín štúdia.
 3. Dva certifikáty podľa vlastného výberu – študenti majú možnosť zvoliť si dva ďalšie certifikáty podľa vlastného výberu.  V ponuke sú štyri certifikáty – cash manažment, risk manažment, financovanie podniku, finančná matematika a modelovanie. Cieľom tejto úrovne je umožniť študentom získať špecifické poznatky, postupy a techniky v oblastiach podľa ich vlastného záujmu. V priemere je potrebných 120 až 150 hodín na prípravu na jeden certifikát.

Forma štúdia je podobná ako v prípade samostatných certifikátov.

C. MCT Advanced Diploma

MCT Advanced Diploma predstavuje najvyššiu úroveň treasury kvalifikácie v ponuke ACT. Štúdium rozvíja špecializované poznatky z oblasti treasury a umožňuje pochopiť význam a činnosť treasury z hľadiska strategického smerovania podniku vrátane vytvárania hodnoty pre akcionárov. Študenti získajú profesionálne znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné v oblasti prijímania zásadných rozhodnutí a riadenia treasury.

Táto pokročilá úroveň vzdelania je odporúčaná najmä:

 • vyšším finančným manažérom podnikov alebo finančných inštitúcií;
 • vyšším riadiacim pracovníkom v oblasti podnikového plánovania, stratégie, fúzií a akvizícií;
 • pracovníkom vo finančných službách, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v tejto oblasti, a tým lepšie pochopiť svojich klientov;
 • konzultantom v oblasti finančného riadenia a strategického finančného plánovania

Vstupnou požiadavkou na toto štúdium je úspešné ukončenie AMCT Diploma, prípadne podobnej odbornej kvalifikácie alebo významné skúsenosti z praxe.

Štúdium pozostáva z piatich študijných celkov, ktoré je možné absolvovať za 12 mesiacov, ale aj flexibilne prispôsobiť dlhšiemu časovému obdobiu podľa individuálnych potrieb. Hodnotenie prebieha formou dvoch vypracovaných písomných zadaní predložených tútorovi počas štúdia, dvoch záverečných skúšok a vypracovaním individuálneho projektu zahŕňajúceho vlastný výskum.

Študijné materiály sú ponúkané on-line formou, vrátane príkladov, odborných článkov, prípadových štúdii a odkazov na externé webové stránky zaoberajúce sa problematikou treasury. Každá skupina študentov má vlastného tútora, na ktorého je možné obrátiť sa s otázkou a ktorý tiež podporuje komunikáciu medzi študentmi v skupine.

Medzi hlavné prínosy tejto pokročilej úrovne štúdia patria predovšetkým detailné znalosti potrebné pre rozhodovanie a riadenie podnikových financií, rozšírenie možností pre kariérny rozvoj a plné členstvo v ACT (Member of Corporate Treasurers – MCT).

Osobné skúsenosti s CertITM

Moja cesta smerom k získaniu AMCT Diploma sa začala Certifikátom z Medzinárodného treasury manažmentu (CertITM), ktorý som sa rozhodla absolvovať v roku 2008. Bolo to v čase, keď som nastúpila na oddelenie Treasury vo firme Experian v Dubline. Keďže moje predošlé skúsenosti v oblasti treasury sa týkali najmä cash manažmentu, chcela som sa dozvedieť viac o ďalších oblastiach treasury, s ktorými som denne stretávala. Preto, keď som sa prostredníctvom Slovenskej asociácie podnikových finančníkov dozvedela o pilotnom programe CertITM v ponuke ACT,  prihlásila som sa na toto štúdium. Vďaka SAF som podobne ako ostatní slovenskí študenti získala zaujímavú zľavu zo študijného poplatku.

Podľa môjho názoru je kurz vhodný nielen pre začínajúcich pracovníkov treasury, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú v tejto oblasti už dlhší čas a majú záujem získať prehľad a poznatky z celej škály činností spadajúcich pod treasury. Kurz predstavuje jednotlivé oblasti treasury, a tým umožňuje získať komplexný prehľad o úlohách treasury a jeho interakcii s ďalšími oddeleniami v podniku. Z tohto dôvodu si myslím, že kurz môže byt zaujímavý aj pre finančných analytikov a konzultantov, ktorí pracujú v určitej špecializovanej oblasti podnikových financií. Kurz im ponúka získať komplexnejší pohľad na treasury a spoznať súvislosti medzi ich vlastnou špecializovanou oblasťou a ďalšími oblasťami podnikových financií.

Študijný program certifikátu je naplánovaný na šesť mesiacov a všetky materiály sú dostupné on-line. Obsah kurzu je rozdelený do 5 tematických okruhov:

 1. Cash and Liquidity Management
 2. Capital Markets and Funding
 3. Corporate Financial Management
 4. Risk Management
 5. Treasury Operation and Controls

Každá kapitola ma 4 až 5 sekcií a každá sekcia 4 až 5 podsekcii, ktoré sú doplnené článkami z odborných časopisov, cvičeniami s vypracovanými odpoveďami a záverečným testom s možnosťou on-line kontroly správnosti. Počas celého štúdia je k dispozícii tútor, ktorého študenti kontaktujú v prípade akýkoľvek otázok týkajúcich sa odbornej i organizačnej stránky štúdia.

Časová náročnosť kurzu je podľa odhadu ACT okolo 150 hodín štúdia. Skutočný čas potrebný na zvládnutie problematiky je však veľmi individuálny a závisí od praxe a skúseností študenta. Pre mňa ako nováčika v treasury bol odhad ACT  celkom reálny. Vzhľadom na rozsah materiálov je potrebná pravidelná a postupná príprava na záverečnú skúšku. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie je jednoduché študovať popri práci. Dôležité je vhodne si zorganizovať a naplánovať štúdium. Ja som to riešila skorším ranným vstávaním a študovaním pred pracovnou dobou. Pravidelná príprava sa mi osvedčila a kurz som úspešné ukončila.

Z môjho pohľadu bol kurz mimoriadne zaujímavý a užitočný, najmä vďaka vysokej odbornosti a používania príkladov z praxe. Preberaná problematika je “na mieru ušitá” každodennej práci treasury, odráža konkrétne situácie a činnosti oddelenia treasury. To mi umožnilo získané poznatky okamžite aplikovať v praxi, lepšie pochopiť nielen svoju úlohu, ale aj úlohy mojich kolegov na treasury oddelení. Keďže som bola veľmi spokojná s úrovňou kurzu po odbornej i organizačnej stránke, vo vzdelávaní som pokračovala certifikátom z Finančnej matematiky a modelovania, ktorý som absolvovala ako ďalší samostatný certifikát. Tento rok plánujem absolvovať certifikát z Risk manažmentu. Tým by som mala ukončenú druhú a tretiu úroveň AMCT Diploma a na získania ucelenej AMCT kvalifikácie mi ostane absolvovať už len prvú základnú úroveň. Moja cesta k AMCT Diploma je príkladom veľmi flexibilného prístupu ACT k ponuke vzdelávania v oblasti treasury.

Na základe svojich veľmi pozitívnych skúsenosti odporúčam CertITM všetkým, ktorí začínajú svoju kariéru v treasury, ako aj tým, ktorí majú záujem získať profesionálne vzdelanie v oblasti treasury ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom s možnosťou pokračovania štúdia smerom k získaniu AMCT Diploma.

Zároveň by som sa chcela poďakovať SAF za sprostredkovanie a podporu pri štúdiu tohto kvalitného programu a popriať SAF veľa úspechov v ďalšej činnosti.