Orgány SAF

Výkonným orgánom SAF je Správna rada, ktorú riadi prezident SAF, dvaja viceprezidenti a tajomník.

Kontrolným orgánom SAF je Rada starších (dozorná rada), na čele ktorej je predseda.

Obdiva orgány sú volené na valnom zhromaždení.

Na Vlanom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 14.4.2010, Slovenská asociácia podnikových finančníkov zvolila na ďalšie funkčné obdobie členov Správnej rady a Rady starších.