Zákon o dani z príjmov

NÁVRH PRIPOMIENOK K MATERIÁLU „LP/2020/285 ZÁKON, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY“

Pripomienky sme podali aj vďaka vašim podnetom. Nižšie prikladáme súbor na ktorom si môžete prečítať všetky podané návrhy na doplnenie zákona o dani z príjmov.

Pripomienky sa tákajú odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, Patent Boxu, v ktorom navrhujeme: a) Umožnenie čerpania oslobodenia časti výnosov z výsledkov výskumu a vývoja (tzv. patent box) aj na inovatívne biznis modely ako sú in-app purchases a software as a service (SaaS) , b) Zrušenie podmienky kapitalizácie, c) Zrušenie podmienky vlastného vývoja, d) Doplnenie definície pre „náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby“, e) Úprava výpočtu ceny výrobku

Zároveň sme odkázali na Daňová podpora rekapitalizácie firiem prostredníctvom: § 21a Zákona o dani z príjmov– Pravidlá nízkej kapitalizácie Kapitálovými fondami a zamestnaneckými akciami.

V návrhu boli zahrnuté aj pripomienky ohľadom Zreálnenia daňovej amortizácie majetku, Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát v čase a priestore a ešte mnohé iné.

Prečítajte si všetky pripomienky k zákonu

Ďakujeme Vám za vaše zaslané pripomienky, spracovali sme ich a priložili k našim návrhom!