Vyhodnotenie spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a SAF

Dňa 8.12.2010 sa na pôde Ekonomickej univerzity zišli zástupcovia EU a SAF za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulé obdobie a prediskutovania námetov na ďalšiu spoluprácu.

Rektor EU prof. Rudolf Sivák a prezident SAF Ing. Andrej Révay detailne vyhodnotili realizované spoločné aktivity a doporučili vo vzájomnej spolupráci na zmluvnom základe pokračovať.V ďalšej spolupráci sa bude klásť dôraz na zapájanie študentov do aktivít SAF formou ich pozývania na odborné podujatia a tiež formou udeľovania ceny SAF za najlepšie diplomové práce z oblasti finančného manažmentu. Taktiež sa predpokladá rozšíriť spoluprácu na spoločné organizovanie odborných podujatí (seminárov a konferencie). Spoluprácu v oblasti odborných publikácií v časolise Finančný manažér ako aj v oblasti vzájomného osobného prepojenia v odborných a pracovných komisiách zúčastnené strany považujú za veľmi dôležitú a treba ju rozšíriť.