Seminár Novela daňového poriadku

Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Novela daňového poriadku

 ktorý sa koná dňa  14. 4. 2016 (štvrtok)  v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, budova Obchodnej Fakulty a Národohospodárskej Fakulty, seminárna miestnosť č. SM1 – (stará budova s vchodom oproti Aule)

 Lektor:  Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa.

13.30 – 17.00 : Vybrané aspekty novely daňového poriadku, praktické príklady dopadu zmien:

zmeny sankčného systému, presnejšie uloženia pokuty za podanie DDP a uloženie pokuty po kontrole, nový výpočet pokuty, možnosť podania DDP aj po začatí DK a uloženie tzv. úhrnnej pokuty s uplatnením tzv. absorpčnej zásady, teda uloženie jednej pokuty za viac porušení tohto istého zákona a ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikácie daňového poriadku.

15.00 – 15.15 Prestávka s občerstvením

Vložné: 50,- Eur pre nečlenov SAF                     25,- Eur pre členov SAF

Prihlásiť sa môžete do 12. apríla 2016