Rozhodnutia Európskej komisie

Európska komisia formálne prijala (8.5.2020) druhý dodatok k rozširovaniu štátnej pomoci ako dočasného rámca na rekapitalizáciu, a podriadených dlhových opatrení na podporu ekonomiky na zachytenie dopadov rozšírenia COVID-19.

Európska komisia predložila návrh na odloženie (8.5.2020) programu daňových pravidiel, špecificky na DPH e-commerece balík a smernicu o administratívnej spolupráci, DAC, vo svetle dopadov COVID-19 na členské štáty.

Z tohto návrhu prekladáme:

Európska komisia sa dnes rozhodla odložiť nadobudnutie účinnosti dvoch daňových opatrení EÚ s cieľom zohľadniť ťažkosti, ktorým podniky a členské štáty v súčasnosti čelia v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusmi.

Po prvé, Komisia navrhla odložiť začatie uplatňovania balíka o elektronickom obchode s DPH o 6 mesiacov. Tieto pravidlá sa budú uplatňovať od 1. júla 2021 namiesto 1. januára 2021, čo členským štátom a podnikom poskytne viac času na prípravu na nové pravidlá elektronického obchodovania s DPH.

Po druhé, Komisia sa rozhodla navrhnúť odloženie určitých lehôt na predkladanie a výmenu informácií podľa smernice o administratívnej spolupráci (DAC). Na základe navrhovaných zmien budú mať členské štáty ďalšie tri mesiace na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcami sú daňoví rezidenti v inom členskom štáte. Podobne budú mať členské štáty ďalšie tri mesiace na výmenu informácií o určitých režimoch cezhraničného daňového plánovania.

V závislosti od vývoja pandémie Coronavirus Komisia navrhuje možnosť predĺžiť obdobie odkladu raz o maximálne ďalšie tri mesiace. Navrhované daňové opatrenia majú vplyv iba na termíny oznamovacej povinnosti.

Začiatok uplatňovania DAC 6 zostane 1. júla 2020 a opatrenia, ktoré sa majú oznámiť počas obdobia odkladu, sa budú musieť vykazovať do času, keď sa odklad ukončí. Informácie o finančných účtoch, ktoré sa majú počas tohto obdobia vymieňať v rámci DAC 2, sa budú musieť vykazovať aj do skončenia odkladu. Výber rôznych časových období odkladu zodpovedá skutočnosti, že zatiaľ čo výmena informácií v rámci DAC spočíva na existujúcom IT systéme, balík elektronického obchodu si vyžaduje prispôsobenie existujúcich IT systémov, ako aj vytvorenie nových systémov členskými štátmi.

Komisia je naďalej odhodlaná bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Európsky parlament aj Rada boli o týchto návrhoch informovaní. Komisia počíta s oboma inštitúciami, aby tieto návrhy prijali čo najskôr, aby všetkým zainteresovaným stranám poskytla právnu istotu.

Pre viac informácií si prečítajte pôvodný dokument.

Očakávame, že Európska komisia oznámi záchranný balík na leto  v stredu 13.5 2020 zahŕňajúc vedenie pohraničných kontrol a ostatných praktických nariadení pre bezpečnosť prepravy a ubytovania. Balík by mal zahŕňať aj odporúčanie na poukazy pre cestujúcich, ktoré by chránili vydavateľa pre bankrotom pričom ponúkajú možnosť flexibility pre pasažierov.