Pripomienky k novele z. o dani z príjmov

vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných

3 / 3

 

§ 26 a § 27
Navrhujeme doplniť dôvodovú správu nasledovne: Do novej odpisovej skupiny 0 sa rovnako zaradia počítače a periférne zariadenia (napr. 3D tlačiarne, servery a podobne) s výnimkou terminálov POS, ATM a podobných zariadení, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť. Vykonávanie výskumno-vývojových aktivít v technicky náročných odvetviach je v mnohých prípadoch závislé od vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktorá veľmi rýchlo podlieha morálnemu zastarávaniu. Osobitnou kategóriou je 3D tlač, keďže táto disruptívna technológia ponúkajúca veľmi široké možnosti využitia sa, u nás aj v zahraničí, dostáva do popredia nielen v automobilovom priemysle, ale aj v iných priemyselných a inovatívnych odvetviach. Keďže sa životný cyklus hardvéru v dôsledku rýchleho technologického pokroku skracuje, pôvodná štvorročná doba odpisovania už v súčasnosti nekorešponduje s inovačnými cyklami týchto progresívnych technológií. Aby sa v Slovenskej republike podporilo využívanie špičkových technológií a inovačný potenciál ekonomiky ako takej, bude doba odpisovania takéhoto majetku 2 roky. Navrhujeme nasledovné úpravy prílohy č. 1: 0 – 2 26.2 Počítače a periférne zariadenia okrem – terminálov POS, bankomatov a podobných zariadení, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť“. 4. V prílohe č. 1 v odpisovej skupine 1 položka 1-13 znie: „1 – 13 26.20.12 Terminály POS, ATM a podobné zariadenia, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť“.

 

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (§ 30c)
Navrhujeme nasledovné úpravy v § 30c ods. 7: 6. V § 30c ods. 7 sa v tretej vete za slovom „podpísaný” nahrádzajú slová „pred začatím jeho realizácie“ slovami „do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si pri jeho realizácií daňovník uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2“ Odôvodnenie: Cieľom zavedenia tzv. super odpočtu do legislatívy bolo zvýšiť inovačný potenciál slovenskej ekonomiky, naštartovať dlhodobý znalostný a inkluzívny hospodársky rast a v neposlednom rade prilákať zahraničné investície na Slovensko. Jedným zo značných aplikačných problémov uplatnenia tohto mechanizmu v praxi je povinnosť podpísania projektu výskumu a vývoja pred začiatkom jeho realizácie. Toto predstavuje významnú administratívnu prekážku brániacu vyššiemu využitiu tohto nástroja, keďže daňovníci mnohokrát nedokážu vopred konkrétne zadefinovať merateľné a dosiahnuteľné parametre projektu, použité metódy, či preukázať samotnú technickú neistotu výskumu a vývoja, ktorá je predpokladom pre úspešné uplatnenie super odpočtu. Rovnako nezriedka nie je z ekonomického hľadiska možné určiť, či náklady na daný projekt budú dostatočné významné, aby bolo rentabilné pre účely super odpočtu takýto projekt dokumentovať. Vo vysoko konkurenčnom prostredí, v akom sa pohybujú tzv. technologické startupy a iné inovatívne subjekty podnikajúce v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, môže navyše takáto formalistická povinnosť narušiť konkurencieschopnosť takýchto daňovníkov, keďže cenou za uplatnenie super odpočtu môže byť zbrzdenie riešenia projektu výskumu a vývoja a teda potenciálne strata konkurenčnej výhody. Z toho dôvodu, ako reakcia na problémy identifikované v podnikateľskej praxi a s cieľom uľahčenia prístupu k tomuto nástroju, sa podobne ako v Českej republike umožňuje daňovníkom podpísať finálnu verziu projektu výskumu a vývoja najneskôr v momente, kedy skutočne dochádza k uplatneniu odpočtu prislúchajúcich výdavkov (nákladov) v daňovom priznaní. Navrhovaná zmena umožní daňovníkom zozbierať kvalitnejšiu projektovú dokumentáciu preukazujúcu nárok na uplatnenie super odpočtu, a tiež povedie ku zatraktívneniu samotného nástroja super odpočtu pre začínajúce podniky, keďže sa zamedzí situáciám, kedy kvôli počiatočnému vynaloženiu nevýznamných nákladov na riešenie projektu naň už následne nebude možnosť uplatniť super odpočet. Navrhujeme nasledovné úpravy v §30c ods. 9: 7. V § 30c ods. 9 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „desiatich“. Odôvodnenie: Začínajúce podniky prinášajúce technologicky náročné a disruptívne inovácie môžu vzhľadom na nábehovú krivku ich komerčného využitia dosiahnuť kladný základ dane (po umorení strát) v horizonte viac ako 4 rokov. Takéto podniky, ktoré majú potenciál skokovo posunúť inovačný potenciál slovenskej ekonomiky, by teda nemuseli mať možnosť uplatniť super odpočet. Výrazne dlhšia, prípadne neobmedzená lehota na prenos nároku na odpočet, je navyše bežná v iných vyspelých ekonomikách, ktoré dlhodobo podporujú firemný výskum a vývoj prostredníctvom odpočtu, napríklad: Austrália, Singapur, Írsko a Belgicko – neobmedzene; Kanada a USA – 20 rokov; Španielsko – 18 rokov; Luxembursko – 10 rokov; Južná Kórea – pri startupoch 10 rokov; Holandsko – 9 rokov. Za účelom zvýšenia atraktívnosti a konkurencieschopnosti super odpočtu v medzinárodnom kontexte sa navrhuje predĺženie lehoty na uplatnenie nároku na odpočet na obdobie 10 rokov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (§ 52zz)
Navrhujeme nasledovné prechodné ustanovenia k zmenám odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v bodoch 6 a 7 vyššie: 8. § 52zz sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie nasledovne: “(15) Ustanovenie § 30c ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.“. 9. § 52zz sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie nasledovne: “(16) Ustanovenie § 30c ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri projekte výskumu a vývoja, ktorý sa začne realizovať v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1. januára 2020.“.