Pomôžu okamžité platby businessu?

V rámci implementácie svojej platobnej stratégie Európska komisia (EK) otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o možných regulačných krokoch, ktoré by mohla podniknúť na zabezpečenie celoeurópskej dostupnosti a použitia okamžitých platieb.

Konzultačný dokument nájdete tu.

Pozadie konzultácie spočíva v tom, že EK skúma, aké kroky je možné podniknúť, aby stimulovali širšie využívanie schémy okamžitých prevodov SEPA poskytovateľmi platobných služieb (PSP) (v súčasnosti je pokrytie v EÚ iba niečo nad 60%). Príspevok tiež obsahuje osobitnú časť pre koncových používateľov z radov spoločností, ktorá žiada o spätnú väzbu o niektorých výhodách a prekážkach pri prijímaní, ktoré spoločnosti vidia pri okamžitých platbách.

Hlavné prvky konzultácie pre podniky

• Otázky týkajúce sa možných poplatkov za okamžité prevody a toho, či koncoví používatelia uprednostňujú mechanizmy, ako je párovanie IBAN pred spustením, aby sa znížilo riziko podvodu.

• Aké stimuly existujú pre obchodníkov, aby viac využívali okamžité platby?

• Aké výhody vidia koncoví užívatelia firiem pre širšie využitie okamžitých platieb – napr. efektívne riadenie hotovostných tokov, úhrada faktúr just-in-time atď.

• Aké interné úpravy by spoločnosti museli urobiť pri prechode na okamžité platby a aby koncoví používatelia považovali horný strop 100 000 EUR za okamžitý prevod kreditu za prekážku.

• Zvýšilo by atraktívnosť okamžitých bankových prevodov skôr dávkové spracovanie ako spracovanie podľa transakcie?

• Existujú služby s pridanou hodnotou, ako je požiadavka na platbu alebo elektronická fakturácia, ktoré by zatraktívnili okamžité platby?

Niektoré z týchto problémov, resp. otázok ako využiť okamžité platby pre biznis sú v prezentácii tu.

Vaše pripomienky, návrhy a námety k využitiu SEPA platieb na Slovensku, nám môžete zaslať do 31.05.2021 na email kancelaria@asocfin.sk. Budeme ich tlmočiť prostredníctvom platobnej komisie EACT Európskej komisii.