Plán aktivít SAF v roku 2016

Plán činnosti SAF v roku 2016

Komisia SAF pre dane a clá

22. Marec 2016: Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná.

Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu, rozdiely medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom, balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

 Apríl / Máj : BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), MF SR

Aktuálna iniciatíva OECD, implementácia, záväznosť

14. Apríl 2016: Daňový poriadok

Lektorka: Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa

Vybrané aspekty novely daňového poriadku, praktické príklady dopadu zmien: zmeny sankčného systému,  presnejšie  uloženia pokuty  za podanie DDP a uloženie pokuty po kontrole, nový výpočet   pokuty, možnosť podania DDP aj po začatí DK  a uloženie tzv.  úhrnnej pokuty s uplatnením  tzv. absorpčnej zásady, teda   uloženie  jednej  pokuty za viac  porušení tohto istého  zákona…  a ďalšie  leg.  úpravy vyplývajúce z aplikácie daňového poriadku.

 Máj: Uvoľnite skryté investície do vášho ERP a maximalizujte ich návratnosť“.

ACE enterprise Slovakia, Alexander Cimbaľák, riaditeľ

Dnešná situácia v mnohých podnikoch a spoločnostiach vyžaduje stále investície do informačného systému, ktorý ale väčšinou nie je príliš otvorený adaptácii procesných vylepšení, novým myšlienkam a rýchlemu zavadzaniu zmien, či otvorenej integrácii s ostatnými systémami podniku (napríklad výrobným, či technologickým systémom…). Preto väčšinou ide o zložitú a komplikovanú spleť zmenových konaní, ktoré si vyžadujú ďalšie a ďalšie investície. A tak vznikajú nemalé náklady investovane do ERP systémov, ktoré je nutné opätovne optimálne využiť. Len si predstavte, keby ste mali v rukách nastroj, ktorý neotravuje IT jazykom, ale umožní veľmi jednoduchým kreslením procesov prispôsobiť Váš zložitý systém podľa Vašich potrieb a predstav. A tak uvoľniť a opätovne efektívne využiť ťažko nainvestované prostriedky. A práve tomu sa už viac ako 10 rokov venuje naša spoločnosť. Vďaka nášmu modelovaciemu systému je možné aj tak zložité a drahé systémy ako SAP, alebo MFG, či Oracle Financials jednoducho doplniť o modelovacie a otvorené prostredie, s ktorým bude pokrytie aj tak zložitých oblasti, ako komplexný obeh dokladov(DMS), alebo vzťah k zákazníkom (CRM), či riadenie výroby (PS), alebo elektronicky dodávateľský portál (ESP) riešiť rýchlo a veľmi efektívne.

 Jún alebo September: Brainstrorming so zástupcami MF SR k vývoju daňovej legislatívy v súvislosti s programovým vyhlásením vlády

Návrhy a podnety SAF k úprave ekonomických zákonov (dane, účtovníctvo, správa daní), v rámci pripomienkovania legislatívnych zmien

T : priebežne / aktuálne                                                                 v súčinnosti s MF SR

Komisia pre Finančný trh: Zameranie na aktuálne problémy súčasnosti, dôsledky legislatívnych zmien  na fungovanie podnikateľských subjektov (zmeny v Obchodnom zákonníku, Zákone o konkurze a reštrukturalizácii, Exekučný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pomoc pri získavaní finančných zdrojov. Podnikateľské prostredie a zníženie administratívnej náročnosti pre podnikateľské subjekty

1.    Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

–   vývoj konkurzov a reštrukturalizácii v závislosti od legislatívnych zmien a podnikateľského prostredia, Osobné bankroty  (Ing. Marková )

–  aktuálne problémy konkurzných a reštrukturalizačných konaní, register úpadcov (Ing. Pospíšil)

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Zo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vyplýva, že za spáchanie trestného budú  od júla 2016 trestané aj právnické osoby. ( zrušenie firmy, pokuty,  zákaz účasti na verejnom obstarávaní.?????,
Obchodný zákonník – Zákaz poskytovania hotovostných pôžičiek pre s.r.o., Zákaz vrátenia vkladov spoločníkom (obmedzenie plnení medzi spoločnosťou a spoločníkom s.r.o., firma v kríze, Register  diskvalifikácii
Civilný sporový poriadok – podstatné zmeny v uplatňovaní práv veriteľov na súdoch na základe nového kódexu nahrádzajúceho doterajší Občiansky súdny poriadok
Čo nového v oblasti Exekučného poriadku z hľadiska dopadu na podnikateľské prostredie, fungovanie a prínos Registra exekúcii atď. (JUDr. Szalayová – Komora exekútorov)
Elektronická zbierka zákonov – Slov-lex –právny a informačný portál, aktuálny stav a perspektíva,  využitie v praxi. Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, bezplatne dostupná prostredníctvom systému eZbierka, zabezpečuje nepretržitý on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov v ich elektronickej podobe. (Ing. Matušek, MS SR)
Termín: Prvý polrok 2016

2.    Zdroje financovania

 Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v podmienkach SR

Možnosti financovania malých a stredných podnikov,  možnosti podpory podnikateľského sektora v programovom období 2014-2020,

Navrhovaní lektori: UV SR –  generálny riaditeľ sekcie kontroly a prevencie korupcie, MF SR, MH SR, Zástupcovia bankového a nebankového prostredia, Centire….-

Správa a vymáhanie pohľadávok 

Zameranie na komplexné postupy voči potenciálnym a existujúcim dlžníkom, t.j. od prevencie pred vznikom neuhradených pohľadávok až po vymáhanie vzniknutých pohľadávok a nakladanie s nim vo firme

3.    Prevencia vzniku nedobytných pohľadávok

–          Dobré zmluvy musia obsahovať ustanovenia ochraňujúce veriteľa a odrádzajúce dlžníka od neuhradenia pohľadávky – zabezpečovacie nástroje v zmluvách z pohľadu právenho aj ekonomického.

–          Preverenie dlžníka v databázach credit ratingových agentúr a dlžníckych registrov.

–          Kreditné štandardy firmy, segmentácia zákazníkov a nastavenie platobných podmienok.

4.    Vymáhane neuhradených pohľadávok

–          Nástroje a postupy interného vymáhania, spôsoby komunikácie s dlžníkmi a nastavenie postupov vymáhania vo firme – úloha obchodníkov, finančníkov a právnikov vo firme.

–          Postupy externého vymáhania – využitie inkasných agentúr, rozhodcov, súdov a exekútorov.

–          Kedy sa pohľadávky zbaviť predajom tretej osobe / postúpením na  faktoringovú spoločnosť.

–          Ako poistiť pohľadávky u špcializovaných poisťovní.

5.    Ekonomika a controlling pohľadávok.

–          Náklady správy a vymáhania pohľadávok a ich oprtimalizácia.

–          Analýza stavu a vývoja pohľadávok a správna interpretácia výsledkov týchto analýz.

–          Opravné položky k pohľadávkam a možnosti ich daňovej uznateľnosti.

–          Odpisy pohľadávok a možnosti ich daňovej uznateľnosti.

Termín: Druhý polrok 2016

 Navrhovaní lektori:

  • K téme 1 skombinovať jednu právnickú kanceláriu a jednu credit ratingovú agentúru (odporúčam Coface alebo Bisnode a za právnikov v podstate ktokoľvek zaoberajúci sa hlbšie záväzkovým právom)
  • K téme 2 by mal byť mohol byť zástupca inkasnej agentúry, ideálne právnik inkasnej agentúry – odporúčam EOS KSI alebo Intrum Justitia) + zástupca špecializovanej poisťovni (Coface, Atradius alebo Euler Hermes)
  • K téme 3 by mohol vystúpiť zástupca daňovej časti niektorej z firiem Veľkej štvorky (odporúčam buď Deloitte Tax alebo EY)

Jaro Malach: Finančné modelovanie a ocenenie ako nastroj rozhodovania o budúcom smerovaní firmy

  1. Tvorba troj stupňového finančného modelu – výsledovka, súvaha,  cash flow
  2. Investície a štrukturovanie kapitálu
  3. Krátkodobý a dlhodobý plán  výsledovky, súvahy a tokov hotovosti
  4. Použitie prevádzkových predpokladov pri finančnom modelovaní
  5. Rozhodovacie alternatívy a jednotný postup organizácie

Imperial club: Davos 2016 – koncept Priemysel 4.0

 Workshop – manažovanie súvahy, obstaranie majetku verzus prevádzka poskytovaná ako služba v rôznych formách ako nástroj zosúladenia nákladovej štruktúry so štruktúrou výnosov

 IFRS 15 Revenue from contracts with customers ktoré dosť zasadne mení spôsob fakturácie výnosov od 2018 a pripadne k rezervám.

 Integrácia manažérskych systémov

CEE konferencia

  XIV. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov    Október  2016

Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca s ACT Stále zastúpenie EACT v Bruseli  – komunikácia EACT – NTA v oblasti legislatívy