Nové pravidlá štátnej pomoci

Európska komisia prijala nové pravidlá s cieľom poskytnúť vládam právnu istotu, keď chcú rekapitalizovať alebo použiť podriadený dlh na podporu spoločností na základe vypuknutia Covid-19 v rámci dočasného rámca členské štáty – pridanie k pôvodnému rámcu z 20. marca a prvého dodatku zo 4. apríla predtým na svojom mieste.

Ako sa očakávalo, rámec stanovuje niekoľko prísnych podmienok na rekapitalizačné opatrenia, ktoré majú členské štáty a podporované spoločnosti možnosť používať, zahŕňajúc:

• Využívať ich vlády môžu ako opatrenie poslednej inštancie – a úmerne k požadovanej podpore;

• zákaz vyplácania dividend, spätného odkupovania akcií, až kým sa pomoc nevykúpi – na motiváciu poberateľov, aby rýchlo splácali vlády;

• obmedzenia odmeňovania zahŕňa zákaz pohyblivej zložky odmeňovania a prémií až do vyplatenia najmenej 75% pomoci;

• Zdôvodnenie spôsobu, akým sa pomoc využíva na prispievanie k ekologickým a digitalizačným programom – ako povinnosť podávať správy veľkým spoločnostiam.

Je dôležité poznamenať, že v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa tiež zdôrazňuje, že priama pomoc bankám nespadá do tohto dočasného rámca s výnimkou pomoci iným príjemcom alebo v prípade žiadosti o mzdové dotácie pre svojich zamestnancov.

OPATRENIA NA ZHODNOTENIE

Podmienka zlučiteľnosti rekapitalizačných opatrení s pravidlami štátnej pomoci EÚ:

• Opatrenie poslednej inštancie – Verejná intervencia do spoločností sa kvalifikuje ako štátna pomoc, ktorá by musela byť meradlom poslednej inštancie, ak štát nakupuje novo vydané akcie alebo poskytuje iné druhy majetkovej podpory. Nákup existujúcich akcií za trhovú cenu alebo investovanie s akcionármi sa nepovažuje za štátnu pomoc.

• Akákoľvek rekapitalizácia nad 250 miliónov eur vyžaduje individuálny predchádzajúci súhlas EK

• Vládne a spravodajské opatrenia spojené s rekapitalizáciou

  • Príjemcovia, ktorí sú veľkými spoločnosťami, sú povinní hlásiť, ako pomoc prispela k národným a európskym cieľom spojeným s ekologickou a digitálnou transformáciou – vrátane cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.
  • Príjemcovia nie sú oprávnení vyplácať dividendy, platby kupónom ani spätne nakupovať akcie, až kým nebude pomoc úplne vyplatená.
  • Obmedzenie odmeny a žiadne bonusové alebo variabilné platby skôr, ako sa vyplatí najmenej 75% pomoci.

• Je potrebné zváženie, aby sa predišlo protisúťažným trhovým podmienkam – to zahŕňa ďalšie opatrenia, ktoré štáty musia navrhnúť na zachovanie hospodárskej súťaže, ak podporujú spoločnosti, ktoré majú významnú trhovú silu aspoň na jednom zo svojich trhov.

• Majetkové podiely vyššie ako 20%  nie pre malé a stredné podniky vyžadujú, aby sa zaviedla stratégia ukončenia – poskytnúť plán na ukončenie činnosti štátu, pokiaľ sa štátny kapitál nezníži pod 20% po šiestich mesiacoch poskytnutia pomoci. Stratégia musí stanoviť, ako sa využíva pomoc, splátkový kalendár a splátkový kalendár, ako aj to, ako spoločnosť plánuje dodržať tento rozvrh.

• Podmienky pre spoločnosti pri rekapitalizácii:

• Proporcionálna úroveň podpory – Úroveň rekapitalizácie nemôže prekročiť úroveň potrebnú pre životaschopnosť spoločnosti a nemôže ju uviesť do lepšieho stavu, ako tomu bolo pred 31. decembrom 2019.

• Lehota – Rekapitalizačné opatrenia sa nemôžu uskutočniť po 30. júni 2021 – predĺžené o 6 mesiacov od pôvodného návrhu.

Fungovanie rekapitalizačných opatrení zlučiteľných so štátnou pomocou:

• Typ podpory – Rekapitalizácia sa môže vykonať pomocou dvoch rôznych nástrojov – napr. kapitálové nástroje v súlade s metódou teoretickej ceny ex-práv (TERP) alebo nástroje dlhového financovania, ktoré sú aspoň čiastočne konvertibilné na vlastný kapitál. Tieto nástroje sa dajú použiť aj v kombinácii.

• Vládna odmena a odchod – Vláda by mala dostať odmenu za svoje nástroje v trhovej hodnote. Akékoľvek úsilie o rekapitalizáciu musí zahŕňať aj vhodné stimuly pre spoločnosti, aby odkúpili štátnu intervenciu alebo hľadali alternatívne zdroje financovania, len čo sa hospodárske podmienky stabilizujú.

• Stimuly na ukončenie – Rekapitalizácia bude zahŕňať mechanizmus zvyšovania, ktorý zvýši podiel štátu bez nákladov, aby motivoval spoločnosti k odkúpeniu štátu.

  • Od štyroch rokov / piatich rokov, ak spoločnosť nie je kótovaná na burze, po kapitálovej injekcii a ak štát nepredal späť aspoň 40% svojho podielu spoločnosti, štátu bude za jej vlastníctvo poskytnutá dodatočná odmena vo výške 10%.
  • Od šiestich rokov / siedmich rokov, ak spoločnosť nie je kótovaná na burze, po kapitálovej injekcii a ak štát nepredal späť svoj plný podiel späť spoločnosti, uplatní sa podobný mechanizmus (opäť).

• Úroky zaplatené z spätného odkúpenia vlastného imania – Spoločnosti môžu kedykoľvek odkúpiť štátnu účasť v závislosti od vyššej pomyselnej výšky investície pri jednoročnom úroku IBOR + 200 bázických bodov alebo trhovej cene v okamihu spätného odkúpenia.

• Odmena za hybridný kapitál – Bude sa musieť zohľadniť faktor podriadenosti a rizika vrátane spôsobov platby v závislosti od vybraného hybridného nástroja. Potrebné sú aj zabudované stimuly a primeraná referenčná úroková sadzba. Úroková sadzba je 1 ročný IBOR alebo ekvivalent plus prémia.

• Konverzia hybridného kapitálu – Hybridné nástroje možno konvertovať na vlastné imanie o 10% pod hodnotu TERP a po konverzii je potrebné začleniť mechanizmus zvyšovania, aby sa zvýšila účasť štátu ako motivácia spoločnosti na spätný nákup. Tento vklad sa zvyšuje dva roky po konverzii o minimálne 10% zvyšného štátneho imania.

POMOC PROSTREDNÍCTVOM VLASTNÉHO PODRIADENEÉHO DLHU

• Podriadený dlh možno poskytnúť do:

o 2/3 ročnej mzdy pre veľké spoločnosti alebo úplnej ročnej mzdy pre malé a stredné podniky

o 8,4% z ročného obratu za rok 2019 v prípade veľkých spoločností alebo 12,5% v prípade MSP