Návrh opatrení – antibyrokratický balíček č. 4

1. opatrenie

Súčasný stav

 

Transferové oceňovanie má vo všeobecnosti  zabrániť presunu ziskov závislej osoby do iného štátu s cieľom výhodnejšieho zdanenia a prelievania ziskov.

V podmienkach tuzemských transakcií tento princíp absentuje. Avšak od roka 2015 sa rozšírili administratívne náročné procesy v súvislosti s vedením transferovej dokumentácie aj v prípade tuzemských závislých osôb. Nakoľko príjmy z transakcií sú zdaňované v Slovenskej republike navrhujeme v rámci zníženia administratívnej záťaže vylúčiť z tohto nezmyselného vedenia dokumentácie spoločnosti, ktoré nie sú stratové, dosahujú zisky.

Princípy transferového oceňovania môžu byť uplatnené napríklad, ak dochádza k presunom ziskov medzi stratovými a ziskovými spoločnosťami s cieľom zníženia základu dane ziskovej spoločnosti a umorenia strát stratovej spoločnosti.

Popis záťažeAdministratívna záťaž spočíva v povinnosti vedenia dokumentácie na transakcie medzi tuzemskými osobami, pričom, ak spoločnosti dosahujú zisk, nedochádza k žiadnej možnosti zníženia daňových povinností v rámci príjmov SR. Ide o zavedenie nezmyselného opatrenia od roka 2015, dokonca s možnosťou sankcionovania v prípade ak daňovník v zákonnej lehote do 15 dní nepredloží dokumentáciu.
NákladyIde o dodatočné nie malé náklady na daňové poradenstvo, administratívne náklady (časový rozsah vykonávanej činnosti).
Dôvody na zmenu (argumenty) Zmena by mala nastať preto, lebo princíp transferového oceňovania je za účelom eliminácie prelievania ziskov v rámci krajín, aby si štát chránil príjmy do štátneho rozpočtu. Nemajú byť zneužité na  transakcie, ktoré je možné v rámci jedného štátu.
Návrh znenia opatreniaZrušiť povinnosť viesť transferovú dokumentáciu spoločnostiam, ktoré dosiahnu kladný hospodársky výsledok a neumorujú daňové straty.
Termín realizácie opatrenia31.12.2019
Gestor a spolugestoriMF SR
LegislatívaPrávny rámec transferového oceňovania v Slovenskej republike predstavuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §17, ods. 5, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore dane z príjmov a z majetku, ktorými je Slovenská republika viazaná, a príslušné usmernenia Ministerstva financií SR definujúce obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti.
PrínosPodnikatelia sa môžu venovať podnikaniu, aby dosahovali zisky a nie vedeniu nezmyselnej dokumentačnej povinnosti. Znížia sa náklady na externé poradenstvo, zníži sa časový rozsah vykonávaných činnosti zamestnancov.
Stanovisko gestora a spolugestorov

2. opatrenie

Súčasný stav

 

V súčasnosti si môže podnikateľ uplatniť daňovú stratu len z obdobia maximálne štyri roky dozadu. Avšak podnikanie je dlhodobý proces. Vysoké zisky neraz prichádzajú až po dlhom období strát. Podnikatelia tak môžu skončiť v situácii, že platia dane z príjmu, hoci zo svojho niekoľkoročného podnikania dosiahli kumulovanú stratu.
Popis záťažeInvestičný zámer s rovnakým cashflow podlieha na Slovensku vyššiemu zdaneniu, ako v krajinách, kde je časové obmedzenie odpočítateľnosti straty dlhšie, alebo neexistuje. Tieto daňové náklady znižujú atraktivitu Slovenska ako miesta pre podnikanie.
Náklady

 

Náklady sa premietajú do vyššej daňovej povinnosti podnikateľa, ktorý nestihol v časovom limite odpísať stratu. To sa premieta do opatrnejšieho (nižšieho) investovania na Slovensku, rizikové investičné projekty sú presúvané do iných krajín s priaznivejším účtovaním o strate. Slovensko zároveň prichádza o potenciálne investície. Sumu nákladov je náročné vyčísliť. IFP pri MF SR odhadlo dopady tohto opatrenia na 24-37 mil. eur.
Dôvody na zmenu (argumenty) V EÚ má 15 krajín časovo neobmedzenú prenositeľnosť straty, pričom 7 krajín nemá ani žiadne obmedzenia na výšku odpočítavanej sumy (Belgicko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Švédsko, Veľká Británia, Malta)

Zvýšenie atraktivity slovenského podnikateľského prostredia.

Férové nastavenie daňovej legislatívy (strata sa stala). Rovnomerné rozdelenie umorovania daňovej straty nie je v súlade s podnikateľskou realitou, zisky nevznikajú rovnomerne.

Návrh znenia opatreniaZmeniť pravidlá umorovania daňovej straty tak, aby zákon nevyžadoval rovnomerné rozdelenie straty.
Termín realizácie opatrenia30.6.2019
Gestor a spolugestoriMF SR
Legislatíva§ 30 ods. 1 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
PrínosPodnikanie je z finančného hľadiska priebežný jednoliaty proces, nie sekvencia jednotlivých rokov. Vďaka výrazne limitovanej prenositeľnosti daňovej straty je táto logika v daňovom systéme porušená a daň zo „zisku“ tak platia aj firmy, ktorých podnikanie je kumulatívne v strate. Uvoľnenie pravidiel odpočitateľnosti straty by viedlo k nižšej celkovej daňovej záťaži bez potreby upraviť sadzbu dane samotnú.
Stanovisko gestora a spolugestorov

3. opatrenie

Súčasný stav

 

V právnom poriadku Slovenskej republiky, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskej priestoru, nie je osobitne upravená činnosť spočívajúca v nadobúdaní a správe účastí v obchodných spoločnostiach („holdingová činnosť“) a zároveň absentuje legislatívna úprava tzv. holdingovej spoločnosti.
Popis záťažeSpoločnosti, ktoré za týmto účelom vzniknú na území Slovenskej republiky musia na účely svojho vzniku získať príslušné oprávnenie na podnikanie (najčastejšie živnostenské oprávnenie). Činnosť, na ktorú získali toto oprávnenie však reálne nevykonávajú, keďže by to bolo v rozpore so samotným konceptom holdingovej činnosti a dôvodom ich vzniku. V dôsledku tejto skutočnosti im reálne hrozí zrušenie existujúceho oprávnenia na podnikanie a následne aj zrušenie spoločnosti, s čím je spojené riziko uloženia zodpovedajúcich administratívnych sankcií.
Náklady

 

Náklady súvisiace s obstaraním príslušných oprávnení na podnikanie (najčastejšie živnostenské oprávnenie). To sa rovnako premieta do opatrnejšieho (nižšieho) investovania na Slovensku.
Dôvody na zmenu (argumenty) Zvýšenie atraktivity slovenského podnikateľského prostredia.
Návrh znenia opatreniaZakotviť holdingovú činnosť do slovenského právneho poriadku
Termín realizácie opatrenia30.12.2019
Gestor a spolugestoriMS SR, MV SR
LegislatívaVyhláška MS SR č. 25/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, Obchodný zákonník, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
PrínosZakotvenie komplexnej úpravy holdingovej činnosti do slovenského právneho poriadku by so sebou nepochybne prinieslo viacero významných výhod, ktoré vo veľkej miere požívajú právne systémy, ktoré touto právnou úpravou v súčasnosti disponujú. Najdôležitejšie z týchto výhod možno zhrnúť nasledovne:

•          zníženie rizika zrušenia čisto holdingových spoločností, ktoré už v súčasnej dobe pôsobia na území SR + zníženie rizika administratívnych pokút;

•          zvýšenie atraktivity pre zahraničných investorov pri tvorbe štruktúr / nadnárodné skupiny pri optimalizácii ich aktivít;

•          výhody z pohľadu cash poolingu, ak by holdingová spoločnosť mala sídlo na území SR; zisky holdingu by boli skôr zdaňované na Slovensku;

•          lepšia kontrola a prehľadnejšie vzťahy nadnárodných skupín s ultimatívnym vlastníkom slovenským podnikateľom;

•          zníženie atraktivity offshore jurisdikcií pri tvorbe holdingovej štruktúry slovenskými podnikateľmi;

•          výhodnejšie postavenie pre slovenských veriteľov holdingových štruktúr, keďže by existovali prehľadnejšie vzťahy v rámci štruktúry;

•          zvýšenie počtu osôb v orgánoch holdingu, resp. zamestnancov, ktorí by obhospodarovali holding vedúce k vzniku nových pracovných miest na Slovensku a z toho plynúce zvýšenie odvodu daní a odvodov na Slovensku;

•          nižšie administratívne náklady oproti medzinárodnej holdingovej štruktúre pre slovenských podnikateľov;

•          nižšia časová a finančná náročnosť vzniku oproti medzinárodnej holdingovej štruktúre;

•          prehľadnejšia a jednoduchšia správa národnej holdingovej štruktúry oproti medzinárodnej holdingovej štruktúre pre slovenských podnikateľov;

•          EU materská spoločnosť zaisťuje holdingu stabilitu, dôveryhodnosť a imidž EU spoločnosti;

•          právna, daňová a investičná stabilita

Stanovisko gestora a spolugestorov

4. opatrenie

Súčasný stav

 

Nemožnosť odpočítať daňové straty vznikajúce najmä v seed a startup fáze technologických firiem v neskorších obdobiach.4-ročná doba daňového odpisovania hardvéru zároveň často nekorešponduje s jeho ekonomickou životnosťou.
Popis záťažeInvestičný zámer s rovnakým cashflow podlieha na Slovensku vyššiemu zdaneniu, ako v krajinách, kde je časové obmedzenie odpočítateľnosti straty dlhšie, alebo neexistuje. Tieto daňové náklady znižujú atraktivitu Slovenska ako miesta pre podnikanie.
Náklady

 

Náklady sa premietajú do vyššej daňovej povinnosti podnikateľa. To sa premieta do opatrnejšieho (nižšieho) investovania na Slovensku, rizikové investičné projekty sú presúvané do iných krajín s priaznivejším účtovaním o strate. Slovensko zároveň prichádza o potenciálne investície. Sumu nákladov je náročné vyčísliť.
Dôvody na zmenu (argumenty) Vhodnejšie nastavenie daňovej legislatívy. Rovnomerné rozdelenie umorovania daňovej straty nie je v súlade s podnikateľskou realitou, zisky nevznikajú rovnomerne.
Návrh znenia opatreniaPredĺženie súčasnej 4-ročnej lehoty na odpočítanie daňových strát a zrušenie povinnosti rovnomerného.

Odpočítavania / prepadania strát počas tohto obdobia. Zavedenie losscarryback.

Vytvorenie novej odpisovej skupiny s dĺžkou odpisovania 2 roky pre počítače, servery atď.

Termín realizácie opatrenia30.12.2019
Gestor a spolugestoriMF SR
LegislatívaZákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
PrínosZvýšenie atraktivity slovenského podnikateľského prostredia pre technologické spoločnosti.
Stanovisko gestora a spolugestorov

5. opatrenie

Súčasný stav

 

Patent box u softvéru možno aplikovať len na licencovaný softvér a len na výnosy z aktivovaného, patentovaného majetku / „copyrightovaného“softvéru
Popis záťažeZníženie atraktivity Slovenska ako miesta pre podnikanie.
Náklady

 

Náklady sa premietajú do vyššej daňovej povinnosti podnikateľa. To sa premieta do opatrnejšieho (nižšieho) investovania na Slovensku, rizikové investičné projekty sú presúvané do iných krajín s priaznivejším účtovaním o strate. Slovensko zároveň prichádza o potenciálne investície. Sumu nákladov je náročné vyčísliť.
Dôvody na zmenu (argumenty) Vhodnejšie nastavenie daňovej legislatívy. Rovnomerné rozdelenie umorovania daňovej straty nie je v súlade s podnikateľskou realitou, zisky nevznikajú rovnomerne.
Návrh znenia opatreniaDoplnenie Zákona o dani z príjmov o dalšie právne inštitúty napr in-apppurchase, software as a service. Doplnenie možnosti uplatniť Patent boxu aj na výnosy z neaktivovaného majetku – s určitým stropom.
Termín realizácie opatrenia30.12.2019
Gestor a spolugestoriMF SR
LegislatívaZákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
PrínosZvýšenie atraktivity slovenského podnikateľského prostredianajmä pre technologické spoločnosti.
Stanovisko gestora a spolugestorov