Možnosti znižovania rizika v podnikaní

Nový obrázok

 Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár Možnosti znižovania rizika v podnikaní

(konkurz a reštrukturalizácia, poistenie a vymáhanie pohľadávok, cezhraničné aspekty)

ktorý sa konal v dňoch 26. a 27. jún 2014 v Hoteli Kaskády,  Sielnica. Partnermi odborného podujatia boli EXIMBANKA a.s.  a Coface Slovakia.

Prednášajúcimi boli významní odborníci z praxe. Bali prezentované nasledovné témy:

1. Praktické skúsenosti z oblasti konkurzného práva, ochrana záujmov veriteľov v reštrukturalizácii, pripravované zmeny

Lektor:   JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, Paneurópska vysoká škola práva

2. Medzinárodný prvok v konkurznom konaní

Lektor:   JUDr. Dominika Daníčková, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie  iTRUSTee Restructuring, k. s.

3. Poistenie pohľadávok ako nástroj na ochranu pred rizikom nezaplatenia

Lektor:   Lucia Dobos, Country Manager, Coface Slovakia

4. Poistenie pohľadávok  – riešenie problémov pri vzniku popistnej udalosti, praktické skúsenosti

Lektor:   Dušan Pukač, odbor poistenia obchodovateľného rizika, Exportno-importná banka Slovenskej republiky

5. Majetok tretích osôb zabezpečujúcich záväzky úpadcu, majetok podliehajúci konkurzu, sporný zápis

Lektor :  JUDr. Ján Raška, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie iTRUSTee Recovery, k.s.

6. Vymáhanie problematických pohľadávok od insolventných dlžníkov – pohľad veriteľa

  • predchádzanie vzniku pohľadávok voči insolventným dlžníkom
  • špecifiká vymáhania pohľadávok v rôznych krajinách (v insolvenčnom konaní aj mimo neho)
  • vymáhanie pohľadávok v cezhraničnom obchodnom styku – komunikácia s dlžníkom, postupy vymáhania

Lektor:   Mgr. Ing. Peter Daniel, ekonomický poradca

Fotogaléria