Finančno-ekonomické opatrenia súvisiace s COVID-19

Zdieľame s Vami dôležité finančno-ekonomické opatrenia z prostredia Európskej komisie, ktoré sú reakciou na situáciu s vírusom COVID-19. Preberáme ich od Tareka Tranberg, Head of Public Affairs & Policy EACT & FH team.

Európska komisia schválila

V stredu 25 Marca, Európska komisia, na základe dočasnej štátnej pomoci schválila plán na boj s ekonomickými dôsledkami vírusu COVID-19 pre Taliansko, Dánsko aj Veľkú Britániu. Zamerané na dlhové moratória pre Stredné a malé podniky, kompenzácie pre živnostníkov, priame granty určené na podporu malých a stredných podnikov ovplyvnených krízou vyvolanou rozšírením vírusu COVID-19.

V utorok 24.3.Európska komisia prevzala rozhodnutie na úpravu štandardov, ktorými umožní výrobcom umiestniť na trh dobre slúžiace prístroje na ochranu pacientov, zdravotného personálu a občanov vo všeobecnosti. Štandardy v súvislosti s potrebnými prístrojmi ako napríklad ochranné masky, rúško, obleky a dezinfekčné prostriedky.

Európska komisia zároveň v stredu, 25 Marca, aktualizovala 2020 program, na základe urgentného výskumu koronavírusu. Toto stanovisko zahŕňa 47,5 miliónové dotácie na krízu, potvrdenú začiatkom marca v boji proti rozšíreniu vírusu COVID 19, vytvorených bolo 17 projektov, 136 výskumných tímov naprieč Európskou úniou, ktoré pracujú na vytváraní vakcín, liečebných procedúr, diagnostických testov ako ak systému, ktorý má zabrániť ďalšiemu prepuknutiu a šíreniu nákazy.

Z Dánskeho plánu, platiaceho do 9 júna 2020 vyberáme:
• Živnostníci, zaregistrovaný živnostenským úradom v Dánsku, majú nárok na 75% kompenzáciu strát na obrate, v prípade ak trpeli stratami v dôsledku krízy vyvolanej COVID-19. Maximálna kompenzácia je možná do výšky 3000 eur.
• Finančná podpora zo strany Európskej komisie alebo národných fondov je garantovaná zdravotníckym a verejným službám, na pomoc v aktuálnej situácii, ktoré nespadajú pod štátnu pomoc. Rovnaké bude aplikovateľné na finančnú pomoc danú priamo občanom.
• Členské štáty môžu kompenzovať priamo špecifické firmy alebo sektory, ktoré utrpeli najviac dôsledkami vypuknutia koronavírusu. Pomoc môže byť podaná aj formou, na vyrovnanie s likvidnými problémami. Môže byť doplnená rôznymi reguláciami alebo ich minimalizáciou.
Viac sa môžete dočítať tu.

Veľká Británia sa rozhodla aplikovať nasledovné:
• Garantuje pokrytie vo výške 80% pôžičiek pre malé a stredné podniky, s obratom do približne 49 miliónov eur. Aby pokryla ich pracovné a investičné potreby, bude tak implementované prostredníctvom Britskej „business“ banky.
• Priame granty na podporu malých a stredných podnikov, priamo zasiahnutých rozšírením vírusu COVID-19. Celkový rozpočet na tieto aktivity dosahuje 654 miliónov eur. Podpora nebude presahovať 800 000 eur pre jednu firmu.

Navrhnutý plán vo Veľkej Británii je v súčasnosti dohodnutý do 30 Septembra 2020, s možnosťou jeho predĺženia do konca roku 2020.
Tento plán musel byť schválený Európskou Komisiou nakoľko v dohode o ukončení členstva Veľkej Británie v Európskej únii, platia všetky nariadenia ako pre členov Európskej únie. To zahŕňa aj štátnu pomoc.