Európsky parlament v boji proti praniu špinavých peňazí

Minulý štvrtok Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu (ECON) prijal nelegislatívne uznesenie o akčnom pláne Európskej komisie (ES) v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu boja proti terorizmu – tu.

Berúc do úvahy úlohu EP ako rovnocenného spoluzákonodarcu s členskými štátmi zastúpenými v Rade, takéto uznesenia, aj keď nie sú záväzné, poskytujú včasný náznak oblastí, ktoré bude EP uprednostňovať pri legislatívnych rokovaniach, ktoré sa začnú, keď ES predloží svoje návrhy. legislatívne návrhy týkajúce sa AML v Q1 2021 – tieto rokovania by sa mohli prípadne rozšíriť na Q3 / Q4 2021.

Uznesenie výboru ECON celkovo zdôrazňuje nespokojnosť tvorcov politík s nedostatočnou harmonizáciou pri vykonávaní a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a podporuje zámer EK navrhnúť nový právny rámec EÚ, ktorý sa snaží o maximálnu harmonizáciu právnych predpisov (prostredníctvom použitia Nariadenie – právny nástroj EÚ, ktorý je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch EÚ – a nie smernica, ktorá ponecháva priestor na výklad v rôznych členských štátoch).

Dôležité body:
• Podpora presunu množstva požiadaviek a pravidiel zo smernice do nariadenia – malo by to zahŕňať požiadavky na identifikáciu štruktúr vlastníka požitkov, zoznam povinných subjektov a ich ohlasovacie povinnosti, požiadavky na povinnú starostlivosť o zákazníka, registre vlastníkov požitkov, platobný mechanizmus a bankové účty, ako aj väčšina prvkov týkajúcich sa dohľadu a spolupráce.
• Výzva na priamy dohľad nad určitými subjektmi novým orgánom dohľadu EÚ v oblasti AML – vrátane finančných aj nefinančných subjektov v závislosti od ich veľkosti a úrovne rizika.
• Rozšírenie subjektov v rámci pravidiel EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí – v prípade potreby začleniť subjekty FinTech a zabezpečiť, aby sa požiadavky KYC uplatňovali v čo najväčšej miere v oblasti kryptomien.
• Snaží sa o väčšiu integráciu a zvýšenie kvality údajov v registroch skutočného vlastníctva vo všetkých členských štátoch.
• Nalieha na preskúmanie požiadaviek za účelom vytvorenia právnických osôb – požiada tiež EK, aby pri otváraní bankových účtov predložila prísnejšie požiadavky týkajúce sa povinnej starostlivosti o zákazníka.
• zdôrazňuje význam verejno-súkromného partnerstva na účely AML a CTF – najmä v súvislosti so zhromažďovaním a zdieľaním finančných spravodajských informácií.

Pokiaľ ide o ďalšie kroky, EK v súčasnosti stále konzultuje svoj akčný plán týkajúci sa AML a CTF do konca júla. Následne EK pravdepodobne navrhne nové nariadenie EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí v Q1 2021, ktoré bude potom musieť prejsť legislatívnym procesom v EP aj Rade (pravdepodobne nad Q2 a Q3 z roku 2021).