Elektronizácia stravných lístkov!

SAF – vyjadrenie k predbežnej informácii: PI/2020/135 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Považujeme elektronizáciu za najvhodnejší a najprogresívnejší spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov, aj po vzore iných vyspelých ekonomík (napr. Belgicko). Do legislatívneho materiálu rovnako navrhujeme zakotviť novú povinnosť zamestnávateľa dohodnúť sa so zástupcami zamestnancov na forme zabezpečenia stravovania

Použitie elektronických stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov výrazne zjednodušuje administratívu (a šetrí náklady) v celom stravovacom reťazci a to u emitenta, u poskytovateľa stravy a tiež u zamestnávateľa. Celý dodávateľsko-odberateľský proces  je možné zúčtovávať automatizovane, elektronicky bez použitia papierových nosičov a pomerne rýchlo.

Tiež uvádzame najvýznamnejšie negatíva právnej úpravy, v zmysle ktorej by mal zamestnanec na výber medzi účelovo viazaným príspevkom a príspevkom formou hotovosti – teda konečné rozhodnutie pokiaľ ide o stravovanie by bolo plne na zamestnancovi: Pokles príjmov do štátneho rozpočtu, Negatívny dopad na zamestnanosť, Zvýšenie nežiadúcich regionálnych rozdielov, Riziko využitia príspevku v hotovosti na iné účely ako stravovanie a popretiu účelu §152, Zníženie tržieb na Slovensku z dôvodu cezhraničných nákupov, Riziko z pohľadu odmeňovania zamestnancov,Riziko znehodnotenia investície firiem do stravovacích zariadení

Prečítajte si celé vyjadrenie SAF k zmene zákonníka práce