Efektívnosť a transparentnosť v podnikateľskom prostredí

Komisia SAF pre finančný trh zorganizovala dvojdňový seminár

Efektívnosť a transparentnosť v podnikateľskom prostredí

 ktorý sa konal v dňoch 22. a 23. mája 2014 v Hoteli Satelit, Námestie J. Murgaša 3, 921 01 Piešťany

  1. Aktuálne legislatívne zmeny vo verejnom obstarávaní. Prednášajúci: Ing. Anna Pribilincová
  2. Obstarávanie tovarov, prác a služieb pomocou KEB (Komplexnej elektronickej burzy) v podmienkach veľkého podnikateľského subjektu. Prednášajúci: Mgr. Marek Mečiar, Ing. Roman Ložek, HBP Prievidza:
  3. Verejné obstarávanie pri Nenávratnom finančnom príspevku (NFP) zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskej únie. Prednášajúci: PhDr. Martin Zibrín, MBA,  Slovenské centrum obstarávania
  4. Metodiky, postupy a výhody spoločných tendrov v podnikateľskom prostredí. Prednášajúci: Ing. Ľuboš Babarík, Well management
  5. Register účtovných závierok – skúsenosti z prevádzky a ďalšie možnosti na využitie.  Prednášajúci: Ing. Viera  Laszová, riaditeľka odboru MF SR
  6. Budúcnosť zdaňovania elektronických a iných služieb v systéme DPH na území EÚ – Novela zákona o DPH od 1.1.2015 v časti mini one stop shop. Prednášajúci: Ing. Martin Kohútik, FR SR, odd. metodiky DPH