Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

Dátum:                      16. a 17. júna 2016

Miesto :                     Hotel Flóra, a.s. ul. 17. novembra 14, Trenčianske Teplice

Seminár sa  venoval problematike, ktorá je užitočná nielen pre členov SAF ale aj pre všetkých  riadiacich pracovníkov vo firmách, správcov, exekútorov a iných záujemcov.

Témy seminára :

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na transparentnosť podnikateľského prostredia 

Trestná zodpovednosť právnických osôb 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie 

Osobné bankroty 

Zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku 

Dopad novely Exekučného poriadku

Civilný sporový poriadok – zmeny v súdnom konaní

Spoločný večer s diskusiou