Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

 Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

 Seminár sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1

 Obsah seminára:

a)    Dokumentačná povinnosť – teoretický a právny základ, požadovaný rozsah a obsah;

b)    Tuzemské a zahraničné závislé osoby;

c)    Kontrolované (závislé) transakcie podniku a možnosti (vhodnosti/nevhodnosti) ich agregovania do jednej transakcie;

d)    Stanovenie funkčného a rizikového profilu zmluvných strán transakcie (napr. zmluvná výroba, činnosti agenta);

e)    Hľadanie porovnateľnej nekontrolovanej (nezávislej) transakcie,

f)     Analýza porovnateľnosti  kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie, vykonávanie úprav na zabezpečenie porovnateľnosti;

g)    Výber najvhodnejšej metódy ocenenia vzhľadom na okolnosti posudzovaného prípadu, skúsenosti s aplikáciou metód transferového oceňovania

h)    Spory riešené v rámci MAP (procedúra vzájomných dohôd podľa príslušného článku zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo Arbitrážnej konvencie (EU – riešenie sporov na zamedzenie dvojitého zdanenia).

 Seminár je rozdelený na teoretickú a praktickú časť:

Štvrtok 19.11. 2015 –  Začiatok o 13,00 hod.  

Miesto: zasadačka v budove AULY Ekonomickej univerzity

– teoretická časť ku všetkým okruhom uvedeným pod písmenami a) až h). Predpokladaný čas ukončenia  o 17,00 hod.

  Piatok 20.11. 2015 –  Začiatok o 9,00 hod.

Miesto: prednášková miestnosť C1.06 v budove rektorátu Ekonomickej univerzity (prízemie, blízko bufetu)

– praktická časť k okruhom uvedeným pod písmenami b) až h) a odpovede na otázky. Predpokladaný čas ukončenia  o 15,00 hod.

Vložné: 70,- Eur,  členovia SAF  majú 50% zľavu, t.j.  35,- Eur

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese kancelaria@asocfin.sk. V prihláške nezabudnite uviesť fakturačné údaje, ak nie ste členom SAF.

 Lektori seminára:

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania už viac ako 15 rokov, a to jednak v rámci praxe v súkromnom sektore (poradenské firmy PwC – PricewaterhouseCoopers a Deloitte), vo verejnom sektore (Ministerstvo Financií SR, Ministerstvo Finanií ČR, Ministerstvo Financií Chile, Ministerstvo Financií Kazachstánu, Európska Komisia, OECD a Rada Expertov OSN), ale tiež na akademickej úrovni – prednáša v špecializovaných akademických programoch Univerzity Leiden v Holandsku, University Pretorie v Južnej Afrike, Univerzity Lausane vo Švajčiarsku, Univerzity v Essexe vo Veľkej Británii, IBDT v Sao Paule v Brazilií a taktiež pôsobil ako Associate Professor a Riaditeľ vedeckého centra pre zdaňovanie v Strednej Ázii pri Univerzite KIMEP v Kazachstáne, Vedecký pracovník (Senior Research Associate) Medzinárodného Centra pre Daňovú Dokumentáciu (IBFD v Amsterdame) a publikuje svoje publikácie s renomovanými nakladateľstvami – Linde Verlag Rakúsko, WoltersKluver v Holandsku, IBFD a iné. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve Financí SR v Bratislave, kde zodpovedá za problematiku transferového oceňovania, zastupuje SR v rámci pracovnej skupiny WP 6 (Transfer Pricing) u OECD a taktiež zastupuje SR v rámci EU Spoločného Fórumu pre Transferové oceňovanie (Joint Transfer Pricing Forum).

Mgr. Andrej Choma, daňový špecialista, pôsobí na Ministerstve financií SR, Sekcia daňová a colná.

Seminára sa zúčastní aj Ing. Dalila Kutišová Luknárová, ktorá v súčasnosti pôsobí vo FS SR a problematike  transferového oceňovania sa venuje už takmer 20 rokov.

             Ing. Miroslav Galamboš, v. r                                               Ing. Andrej Révay, v. r.

      predseda Komisie pre dane a clá                                             prezident SAF