Časopis FINANČNÝ MANAŽÉR

Časopis Finančný manažér je  periodikum Slovenskej asociácie  finančníkov (SAF), ktorý vychádza od roku 2001. Od roku 2009 sa na jeho vydávaní spolupodieľa aj Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností SACG. Ide o časopis s odbornou tematikou zameranou na praktické problémy finančného riadenia podnikov, podnikateľského prostredia, zdroje financovania, správanie sa podnikov v krízovom aj pokrízovom období a pod. Taktiež uverejňuje príspevky teoretického charakteru, čo je vhodné hlavne pre prepojenie vedy a výskumu s ekonomickou praxou. Okrem uvedenej náplne, ktorá tvorí hlavnú časť časopisu, uverejňujú sa aj aktuálne informácie zo života SAF, o vzdelávacích možnostiach a seminároch, prezentujú sa názory členov SAF na aktuálne ekonomické problémy podnikov a spoločnosti. Časopis je určený členom a spolupracovníkom SAF a všetkým, ktorí sa zaujímajú o finančné riadenie podnikov, je bezplatný. Distribuuje sa aj do knižníc a univerzitám v SR.

Čo v najnovšom špeciálnom čísle nášho časopisu Finančný manažér nájdete:

E-FAKTURÁCIA CEZ NÁKUPNÉ PORTÁLY – NÁZOR Z POZÍCIE DODÁVATEĽA

JE ČAS VENOVAŤ POZORNOSŤ A.I.

EURÓPSKA ÚNIA JE O KROK BLIŽŠIE K DIGITÁLNEMU EURU

AKO SA (NA)UČIŤ NIELEN FINANCIE

ÚVEROVÝ RATING A TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

RACIONÁLNI VERSUS NORMÁLNI