Brainstorming SAF so zástupcami MF SR a Finančnej správy

V utorok 28. mája 2013 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave  uskutočnilo spoločné zasadnutie Komisie SAF pre dane a clá so zástupcami MF SR a FS. Komisia SAF pre dane a clá zosumarizovala pripomienky pre zákonné norny k eliminácii administratívnych nákladov. Na spoločnom zasadnutí SAF, MF SR a Finančného riaditeľstva boli prezentované  zámery MF SR a FS k tejto problematike a súčasne sa oboznámia s názormi členov SAF k pripravovaným zmenám. Na stretnutí odzneli ďalšie problémové okruhy týkajúce sa dani z príjmov, DPH a účtovníctva pre podnikateľské subjekty, vrátane vykazovania, doručovania, správy, ktorým by sme sa mali v budúcnosti venovať.

Na stretnutie prišlo 30 účastníkov, ktorí si na začiatku vypočuli generálneho riaditeľa sekcie daní a ciel Ministerstva financií SR k odoôvodneniu pripravovaných zmien legislatívy. Následne boli prezentované námety od zástupcov podnikov, ktoré si jednotliví riaditelia sekcie daní a ciel vzali na ďalšie riešenie ako námety. Problematika sa diskutovala asi 2 a pol hodimy a niesla sa výlučne v odbornom duchu.