Brainstorming k vybraným daňovýn otázkam

Komisia SAF pre dane a clá zorganizovala v  utorok 17. februára 2015 od 13.30 hod. na Ekonomickej univerzite v zasadačke budovy Auly

brainstorming za účasti členov Komisie SAF a pracovníkov MF SR k vybraným daňovým otázkam

Diskutovali sa aktuálne otázky daňovej legislatívy s  pracovníkmi  sekcie daní a ciel MF SR.  Dôraz bol kladený na prediskutovanie námetov a otázok zástupcov podnikov – členov SAF k  novelám  platným pre rok 2015 ako aj na návrh legislatívnych zmien v roku 2015. Diskusie sa záčastnilo 45 účastníkov.

Diskusiu moderoval vedúci Komisie SAF pre dane a clá Ing. Miroslav Galamboš.

Výstupy z tohoto stretnutia a diskusie boli spracované a formou listu odoslané generálne riaditeľke sekcie daní a ciel MF SR Ing. Daniele Klučkovej.

Výstupy brainstormingu