Výhody členstva v SAF, prihláška a GDPR

GDPR – Pravidlá o ochrane osobných údajov

SAF-prihlaska-od-2016

Niektoré z výhod členstva v SAF

Každý člen Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (právnická alebo fyzická osoba) sa môže podieľať na nasledovných výhodách:

  • Člen SAF má možnosť pripomienkovania zákonov a aktívneho vstupovania do procesu návrhov a schvaľovania zákonov (nadštandardná spolupráca s MF SR a Parlamentným výborom pre financie a rozpočet NR SR) prostredníctvom odborných pracovných komisií SAF.
  • Členovia SAF majú možnosť aktívne sa podieľať na formulovaní záverov ročnej konferencie SAF „Finančné riadenie podnikov“, ktorej témy sú venované najdôležitejším aktuálnym problémom danej oblasti.
  • Členovia SAF majú možnosť prostredníctvom EACT, ktorej SAF je členom, zúčastniť sa pripomienkového procesu tvorby a spracovania európskych direktív a kontrolovať proces ich aplikácie do národnej legislatívy. Pre členov SAF sú dostupné ekonomické informácie, materiály, dokumenty a literatúra zo svetovej a európskej asociácie finančníkov (IGTA a EACT) a ďalších medzinárodných organizácií.
  • Člen SAF má možnosť zúčastniť sa formálnych a neformálnych odborných, spoločenských a športových stretnutí s cieľom výmeny názorov na ekonomickú problematiku zo strany zástupcov bánk, podnikateľskej sféry a akademickej obce.
  • Členovia SAF, fyzické osoby majú možnosť získať účasť na medzinárodných vzdelávacích programoch finančníkov, ktorých certifikáty majú celosvetovú pôsobnosť. Na niektoré programy členovia SAF majú možnosť získať zľavu.
  • Člen SAF bezodplatne získava odborný časopis vydávaný SAF „Finančný manažér“, v ktorom majú možnosť prezentovať svoje odborné stanoviská a názory.
  • Člen SAF má zľavy na semináre, školenia a konferencie organizované SAF (spravidla polovica a viac z ceny akcií pre nečlenov) z oblasti daní, účtovníctva, podnikových financií, správy a riadenia spoločností ako aj iných špecializovaných oblastí ekonomiky Slovenska a EÚ súvisiacich so zdrojmi financovania podnikateľskej sféry.
  • Pre právnickú osobu, člena SAF, je význam zliav väčší, pričom existuje možnosť zastupovania takéhoto kolektívneho člena viacerými osobami.

Správna rada SAF