Správna rada

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 25. 04. 2019 na obdobie 3 rokov

1. Andrej Révay, prezident

2. Miroslav Bielčik, viceprezident

3. Viera Bakošová, viceprezident

4. Peter Daniel

5. Iveta Griačová

6. Miroslav Krajčovič

7. Marián Bódi

8. Matej Firický

9. Peter Andrišin