Správna rada

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 27. 4. 2016 na obdobie 3 rokov

1. Andrej Révay, prezident

2. Miroslav Bielčik, viceprezident

3. Viera Bakošová, viceprezident

4. Peter Daniel

5. Iveta Griačová

6. Miroslav Krajčovič

7. Marián Bódi

8. Matej Firický