Orgány SAF

Výkonným orgánom SAF je Správna rada, ktorú riadi prezident SAF, dvaja viceprezidenti a tajomník.

Kontrolným orgánom SAF je Rada starších (dozorná rada), na čele ktorej je predseda.

Obdiva orgány sú volené na valnom zhromaždení.

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 27. 4. 2016  Slovenská asociácia podnikových finančníkov zvolila na ďalšie funkčné obdobie troch rokov členov  Rady starších a na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26. 4. 2017 zvolila členov Správnej rady na ich ďalšie funkčné obdobie taktiež troch rokov v zmysle Stanov asociácie.