Orgány SAF

Výkonným orgánom SAF je Správna rada, ktorú riadi prezident SAF, dvaja viceprezidenti a tajomník.

Kontrolným orgánom SAF je Rada starších (dozorná rada), na čele ktorej je predseda.

Obdiva orgány sú volené na valnom zhromaždení.