Odborné podujatie SAF za účasti guvernéra NBS na východe Slovenska

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zorganizovala dňa 4. júna 2015 prestížne odborné podujatie určené hlavne  pre finančných riaditeľov a vrcholových manažérov podnikov  a inštitúcií z východoslovenského regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí hotela Lesanka v Košickej Belej. Na stretnutí sa zúčastnilo 26 manažérov. Hlavnými diskutovanými témami boli:

Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a Kvantitatívne uvoľňovanie ECB,

ktoré uviedol  guvernér Národnej banky Slovenska pán Jozef Makúch.

Prezentácia guvernéra NBS

 Diskusia trvala 2 hodiny a publikum vysoko ocenilo možnosť zúčastniť sa uvedeného podujatia.

Prezident SAF pán Andrej Révay informoval prítomných o činnsti SAF v rámci svojej prezentácie

Postavenie a úloha Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v podmienkach ekonomiky Slovenska a EU

V rámci spoločenskej časti pokračovali diskusie v neformálnej atmosfére.

Fotogaléria:

         20150604_142911 20150604_142926 20150604_143025 20150604_143037 20150604_142856 20150604_142847 20150604_142826 20150605_203709 20150605_184746 20150605_161818

Diskusia finančných manažérov v Clube Imperial

11. jún 2015

V pondelok  4. mája 2015  od 19.00 hod. sa uskutočnila diskusia finančných manažérov na  tému 

Stratégia a nástroje podpory ekonomického rozvoja Slovenska

Tému uviedol: Vazil Hudák, štátny tajomník MF SR

Diskusie sa zúčastnili finanční riaditelia veľkých podnikov, ako napr. eustream, a.s., Železiasne Podbrezová, a.s., Power Danfoss Solutions, a.s.,Železničná spoločnosť Slovensko, Johnson Controls International, PosAm, ako aj zástupcovia bánk a poisťovní (Sberbank, VÚB, Euler Hermes), bývalí guvernéri NBS (Jusko, Šramko) a ďalší.

Diskusia sa niesla vo vysoko odbornom duchu, diskutovali sa rôzne nástroje podpory ekonomiky Slovenska, ich pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

 

Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

16. apríl 2015

SAF a IBM Slovakia sa v rámci spolupráce dohodli na novom formáte realizovania užitočných diskusií na aktuálne ekonomické témy zamerané na výmenu najlepších skúseností z praxe. Prvá z týchto diskusií počas obeda sa uskutočnila 8. apríla 2015 v čase od 11.30 do 13.30 v reštaurácii Pannonia v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 26 finančných riaditeľov (resp. ich zástupcov). K zadanej téme svoje skúsenosti  prezentovali finanční riaditelia spoločností  Železiarne Podbrezová, a.s.,  Soitron, s.r.o., Svet zdravia, a.s. a IBM Slovakia, s.r.o.. Akcia sa uskutočnila pod heslom Dobré jedlo – dobré nápady so SAF na tému Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

Prítomní sa zhodli na tom, že daný formát je efektívny nielen z pohľadu výmeny informácií a skúseností, ale aj z hľadiska časových úspor manažmentu zúčastnených spoločností pri danom formáte.

 

Dobrá zmluva – zníženie finančného rizika

16. apríl 2015

SAF a Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners usporiadali  dňa 28. apríla 2015 od 14.00 hod. v zasadačke budovy Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave – Petržalka seminár Dobrá zmluva – zníženie finančného rizika.  Diskutované témy:

 1. Úverová zmluva.  Prednášajúci: JUDr. Lucia Pap Pressburgerová, JUDr. Ing. Matej Firický
 1. Lízingová zmluva.  Prednášajúci: Mgr. Marián Bošanský,  JUDr. Ing. Matej Firický

Prezentácia k daným témam

Účtovná závierka pre rok 2014 a zmeny v účtovnej legislatíve v roku 2015

10. február 2015

Komisia SAF pre finančné výkazníctvo a účtovníctvo zorganizovala  dňa 17.2.2015 od 9.00 hod odborný seminár Účtovná závierka za rok 2014 a zmeny v účtovnej legislatíve v roku 2015

 Obsah seminára:

1. Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2014 (v sústave podvojného účtovníctva) – na čo by ste nemali zabudnúť.

2. Zmeny v roku 2015 vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve a nadväzujúcej účtovnej legislatívy.

3. Systém účtovných závierok v SR v roku 2015.

 Lektori: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. a doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD. – Katedra účtovníctva FHI EU v Bratislave

Vedúca Komisie: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.

Miesto zasadnutia: Budova AULY Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, zasadačka na 1. poschodí

Brainstorming k vybraným daňovýn otázkam

9. február 2015

Komisia SAF pre dane a clá zorganizovala v  utorok 17. februára 2015 od 13.30 hod. na Ekonomickej univerzite v zasadačke budovy Auly

brainstorming za účasti členov Komisie SAF a pracovníkov MF SR k vybraným daňovým otázkam

Diskutovali sa aktuálne otázky daňovej legislatívy s  pracovníkmi  sekcie daní a ciel MF SR.  Dôraz bol kladený na prediskutovanie námetov a otázok zástupcov podnikov – členov SAF k  novelám  platným pre rok 2015 ako aj na návrh legislatívnych zmien v roku 2015. Diskusie sa záčastnilo 45 účastníkov.

Diskusiu moderoval vedúci Komisie SAF pre dane a clá Ing. Miroslav Galamboš.

Výstupy z tohoto stretnutia a diskusie boli spracované a formou listu odoslané generálne riaditeľke sekcie daní a ciel MF SR Ing. Daniele Klučkovej.

Výstupy brainstormingu

Novoročné stretnutie finančníkov v RVS Studené

4. december 2014

Tradičné Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom SAF sa konalo dňa 21. januára 2015 od 14.30 do 19.00, na ktorom sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov – zástupcov firiem, bánk a akademickej obce.

Program odbornej časti stretnutia:

Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka MF SR Vazila Hudáka prezentoval dve témy, ktoré boli vysoko aktuálne:

Colin Tyler, Chief Executive  The Association of Corporate Treasurers, Great Britain, sa venoval nasledujúcim témam:

Treasury v podnikoch  – význam a úlohy

 • Ako sa  úlohy treasury menili?
 • Aká je úloha treasury v podnikoch v súčasnosti?
 • Treasurer verzus CFO

Postaveniu a úlohám treasury v slovenských podnikoch boli venované príspevky

Ladislav Janyik, finančný riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a.s.

Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ, Železiarne Podbrezová

Možnosti znižovania rizika v podnikaní

19. jún 2014

Nový obrázok

 Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár Možnosti znižovania rizika v podnikaní

(konkurz a reštrukturalizácia, poistenie a vymáhanie pohľadávok, cezhraničné aspekty)

ktorý sa konal v dňoch 26. a 27. jún 2014 v Hoteli Kaskády,  Sielnica. Partnermi odborného podujatia boli EXIMBANKA a.s.  a Coface Slovakia.

Prednášajúcimi boli významní odborníci z praxe. Bali prezentované nasledovné témy:

1. Praktické skúsenosti z oblasti konkurzného práva, ochrana záujmov veriteľov v reštrukturalizácii, pripravované zmeny

Lektor:   JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, Paneurópska vysoká škola práva

2. Medzinárodný prvok v konkurznom konaní

Lektor:   JUDr. Dominika Daníčková, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie  iTRUSTee Restructuring, k. s.

3. Poistenie pohľadávok ako nástroj na ochranu pred rizikom nezaplatenia

Lektor:   Lucia Dobos, Country Manager, Coface Slovakia

4. Poistenie pohľadávok  – riešenie problémov pri vzniku popistnej udalosti, praktické skúsenosti

Lektor:   Dušan Pukač, odbor poistenia obchodovateľného rizika, Exportno-importná banka Slovenskej republiky

5. Majetok tretích osôb zabezpečujúcich záväzky úpadcu, majetok podliehajúci konkurzu, sporný zápis

Lektor :  JUDr. Ján Raška, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie iTRUSTee Recovery, k.s.

6. Vymáhanie problematických pohľadávok od insolventných dlžníkov – pohľad veriteľa

 • predchádzanie vzniku pohľadávok voči insolventným dlžníkom
 • špecifiká vymáhania pohľadávok v rôznych krajinách (v insolvenčnom konaní aj mimo neho)
 • vymáhanie pohľadávok v cezhraničnom obchodnom styku – komunikácia s dlžníkom, postupy vymáhania

Lektor:   Mgr. Ing. Peter Daniel, ekonomický poradca

Fotogaléria

Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve podnikateľov v roku 2014 – mikro účtovná jednotka

5. jún 2014

Komisia SAF pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo pripravila pre členov a spolupracovníkov SAF seminár

Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve  podnikateľov v roku 2014 – mikro účtovná jednotka

Poznámky mikropodnikov

Ukladanie do RUZ

Seminár sa konal dňa 18. júna 2014 v budova AULY Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Lektorkou bola významná odborníčka  Ing. Mária Horváthová z  Ministerstva Financií  SR

Cieľom seminára bolo prejsť podvojným účtovníctvom podnikateľov so zameraním na účtovanie, ktoré bolo legislatívne menené, alebo v nadväznosti na iné zákony je potrebné správne zachytenie v účtovníctve. Osobitne  sa  lektorka zamerala  na usmernenie spôsobu účtovania a vykazovania v účtovníctve mikro účtovnej jednotky.

Efektívnosť a transparentnosť v podnikateľskom prostredí

23. máj 2014

Komisia SAF pre finančný trh zorganizovala dvojdňový seminár

Efektívnosť a transparentnosť v podnikateľskom prostredí

 ktorý sa konal v dňoch 22. a 23. mája 2014 v Hoteli Satelit, Námestie J. Murgaša 3, 921 01 Piešťany

 1. Aktuálne legislatívne zmeny vo verejnom obstarávaní. Prednášajúci: Ing. Anna Pribilincová
 2. Obstarávanie tovarov, prác a služieb pomocou KEB (Komplexnej elektronickej burzy) v podmienkach veľkého podnikateľského subjektu. Prednášajúci: Mgr. Marek Mečiar, Ing. Roman Ložek, HBP Prievidza:
 3. Verejné obstarávanie pri Nenávratnom finančnom príspevku (NFP) zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskej únie. Prednášajúci: PhDr. Martin Zibrín, MBA,  Slovenské centrum obstarávania
 4. Metodiky, postupy a výhody spoločných tendrov v podnikateľskom prostredí. Prednášajúci: Ing. Ľuboš Babarík, Well management
 5. Register účtovných závierok – skúsenosti z prevádzky a ďalšie možnosti na využitie.  Prednášajúci: Ing. Viera  Laszová, riaditeľka odboru MF SR
 6. Budúcnosť zdaňovania elektronických a iných služieb v systéme DPH na území EÚ – Novela zákona o DPH od 1.1.2015 v časti mini one stop shop. Prednášajúci: Ing. Martin Kohútik, FR SR, odd. metodiky DPH