Seminár “Financovanie obchodných vzťahov a aktuálne legislatívne zmeny”

29. jún 2017

V dňoch 1. – 2. 6. 2017 sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou dvojdňový seminár v Tatranskej Lomnici s týmto programom :

Prvý deň: cca 14,00 – 18,00 hod.

 1. Možnosti financovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov ( Ing. Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru Globálneho transakčného bankovníctva SLSP )
 2. Poisťovanie exportných úverov a investícií ( Mgr. Michal Demák, riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR )
 3. Dôveruj, ale preveruj – poistenie pohľadávok z obchodného styku ( Ing. Juraj Janči, Country manager, poisťovňa COFACE ).  

Druhý deň: cca 9,00 – 13,00 hod.

 1. Nová úprava konkurzov a reštrukturalizácii s dôrazom na osobné bankroty                   ( JUDr. Branislav Pospíšil ), Štatistika vývoja konkurzov ( Ing. Jana Marková, CRIF )
 2. Zmeny v právnej úprave exekúcii s dorazom na slobodný výber exekútora, zvýšenie nepostihnuteľnej sumy (JUDr. Alena Szalayová, členka Prezídia Slovenskej komory exekútorov )
 3. Zjednodušené konania  pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok v rámci EÚ                 ( JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.)

IMG_0985

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

17. marec 2017

Foto_seminar Balco15032017

Na seminári SAF k novinkám v oblasti daňového plánovania sa zo strany podnikov prezentovali i kritické hlasy na stále sa zvyšujúcu administratívnu náročnosť pri vyčíslovaní korporátnej dane, medzi ktoré patrí i zavedenie transferového oceňovania do národnej legislatívy.  Účastníci sa spolu s pracovníkom z MF SR dohodli na aktívnej diskusii, ktorá by mohla viesť k zjednodušeniu daňového režimu pre oblasť dane z príjmov právnických osôb.

 

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

2. marec 2017

V súlade s pozitívnym hodnotením minulých daňových seminárov a veľmi dobrým ohlasom ohľadom lektora JUDr. Tomáša Balca LL.M. zorganizovala SAF  ďalšiu odbornú akciu s  daňovou problematikou :

Pozvánka_DanovePlanovanie15-03-2017

Uvoľnite skryté investície do vášho ERP a maximalizujte ich návratnosť

23. máj 2016

Dnešná situácia v mnohých spoločnostiach vyžaduje stále investície do informačného systému, ktorý ale väčšinou nie je príliš otvorený novým myšlienkam a rýchlemu zavádzaniu zmien, či otvorenej integrácii s ostatnými už existujúcimi systémami. Len si predstavte, keby ste mali v rukách nástroj, ktorý neotravuje IT jazykom, ale umožní veľmi jednoduchým kreslením procesov prispôsobiť Váš zložitý systém podľa Vašich predstáv.

Seminár sa týkal jednoduchého modelovacieho systému, s ktorým je možné aj tak zložité systémy ako SAP alebo MFG, či Oracle Financials a pod., doplniť o otvorené prostredie, s ktorým môžete pokryť aj komplexný obeh dokladov(DMS), vzťah k zákazníkom(CRM), riadenie výroby(PS) alebo elektronicky dodávateľský portál(ESP) rýchlo a veľmi efektívne.

Seminár bol bezplatný.

Termín : 26.05.2016 (štvrtok),   Registrácia účastníkov:  13:30 -14:00

 Miesto : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  zasadačka budovy Auly na 1. poschodí

Lektor :  Alexander Cimbaľák, CEO,  ACE enterprise Slovakia, Ltd.

Diskutované témy:

         Problematika integrácie rôznorodých podnikových systémov.

 • Investovali ste nemalé peniaze do informačného systému a na stole máte neustále požiadavky na nové procesné vylepšenia, zmeny a následne ďalšie investície?
 • Potrebujete jednoduché prepojenie s výrobným, technologickým či Vašim iným kľúčovým systémom?
 • Aj vy chcete ísť s dobou  a mať Vaše systémy flexibilné a pod kontrolou?

Efektívne postupy šetrenia investícii pomocou jedinečného  modelovacieho nástroja overeného a fungujúceho vo viac ako 80 krajinách!

 • Nakreslite a namodelujte si svoje procesy jednoduchým spôsobom
 • Prispôsobte si systém podľa vašich potrieb a požiadaviek a doplňte aj zložité oblasti ako napr. komplexný obeh dokladov (DMS), zákaznícky systém (CRM) či elektronický dodávateľský portál veľmi rýchlo a efektívne
 • Modelovací nástroj je certifikovaný i spoločnosťou SAP

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

10. máj 2016

Komisia SAF pre finančný trh pripravila dvojdňový seminár

Dopad legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie

Dátum:                      16. a 17. júna 2016

Miesto :                     Hotel Flóra, a.s. ul. 17. novembra 14, Trenčianske Teplice

Seminár sa  venoval problematike, ktorá je užitočná nielen pre členov SAF ale aj pre všetkých  riadiacich pracovníkov vo firmách, správcov, exekútorov a iných záujemcov.

Témy seminára :

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na transparentnosť podnikateľského prostredia 

Trestná zodpovednosť právnických osôb 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie 

Osobné bankroty 

Zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku 

Dopad novely Exekučného poriadku

Civilný sporový poriadok – zmeny v súdnom konaní

Spoločný večer s diskusiou

Seminár Novela daňového poriadku

23. marec 2016

Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Novela daňového poriadku

 ktorý sa koná dňa  14. 4. 2016 (štvrtok)  v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, budova Obchodnej Fakulty a Národohospodárskej Fakulty, seminárna miestnosť č. SM1 – (stará budova s vchodom oproti Aule)

 Lektor:  Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa.

13.30 – 17.00 : Vybrané aspekty novely daňového poriadku, praktické príklady dopadu zmien:

zmeny sankčného systému, presnejšie uloženia pokuty za podanie DDP a uloženie pokuty po kontrole, nový výpočet pokuty, možnosť podania DDP aj po začatí DK a uloženie tzv. úhrnnej pokuty s uplatnením tzv. absorpčnej zásady, teda uloženie jednej pokuty za viac porušení tohto istého zákona a ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikácie daňového poriadku.

15.00 – 15.15 Prestávka s občerstvením

Vložné: 50,- Eur pre nečlenov SAF                     25,- Eur pre členov SAF

Prihlásiť sa môžete do 12. apríla 2016

Seminár Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

21. január 2016

Komisia SAF pre dane a clá pripravuje seminár (workshop)  na tému

Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

 Termín:   22.3.2016

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná

 Obsah seminára: 

1. Úvod do problematiky

–  Špecifikácia rozdielu medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom,

-  Hľadanie hranice daňového plánovania,

-  Pravidlá proti agresívnemu daňovému plánovaniu,

2. Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

- Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu?

- Daňové plánovanie vs. škodlivá daňová súťaž,

- Balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

9. november 2015

 Slovenská asociácia podnikových finančníkov Vás pozýva na seminár

Dokumentácia transferového oceňovania v teórii a praxi

 Seminár sa uskutoční v dňoch 19. a 20. novembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1

 Obsah seminára:

a)    Dokumentačná povinnosť – teoretický a právny základ, požadovaný rozsah a obsah;

b)    Tuzemské a zahraničné závislé osoby;

c)    Kontrolované (závislé) transakcie podniku a možnosti (vhodnosti/nevhodnosti) ich agregovania do jednej transakcie;

d)    Stanovenie funkčného a rizikového profilu zmluvných strán transakcie (napr. zmluvná výroba, činnosti agenta);

e)    Hľadanie porovnateľnej nekontrolovanej (nezávislej) transakcie,

f)     Analýza porovnateľnosti  kontrolovanej a nekontrolovanej transakcie, vykonávanie úprav na zabezpečenie porovnateľnosti;

g)    Výber najvhodnejšej metódy ocenenia vzhľadom na okolnosti posudzovaného prípadu, skúsenosti s aplikáciou metód transferového oceňovania

h)    Spory riešené v rámci MAP (procedúra vzájomných dohôd podľa príslušného článku zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo Arbitrážnej konvencie (EU – riešenie sporov na zamedzenie dvojitého zdanenia).

 Seminár je rozdelený na teoretickú a praktickú časť:

Štvrtok 19.11. 2015 –  Začiatok o 13,00 hod.  

Miesto: zasadačka v budove AULY Ekonomickej univerzity

- teoretická časť ku všetkým okruhom uvedeným pod písmenami a) až h). Predpokladaný čas ukončenia  o 17,00 hod.

  Piatok 20.11. 2015 –  Začiatok o 9,00 hod.

Miesto: prednášková miestnosť C1.06 v budove rektorátu Ekonomickej univerzity (prízemie, blízko bufetu)

- praktická časť k okruhom uvedeným pod písmenami b) až h) a odpovede na otázky. Predpokladaný čas ukončenia  o 15,00 hod.

Vložné: 70,- Eur,  členovia SAF  majú 50% zľavu, t.j.  35,- Eur

Prihlásiť sa môžete mailom na adrese kancelaria@asocfin.sk. V prihláške nezabudnite uviesť fakturačné údaje, ak nie ste členom SAF.

 Lektori seminára:

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania už viac ako 15 rokov, a to jednak v rámci praxe v súkromnom sektore (poradenské firmy PwC – PricewaterhouseCoopers a Deloitte), vo verejnom sektore (Ministerstvo Financií SR, Ministerstvo Finanií ČR, Ministerstvo Financií Chile, Ministerstvo Financií Kazachstánu, Európska Komisia, OECD a Rada Expertov OSN), ale tiež na akademickej úrovni – prednáša v špecializovaných akademických programoch Univerzity Leiden v Holandsku, University Pretorie v Južnej Afrike, Univerzity Lausane vo Švajčiarsku, Univerzity v Essexe vo Veľkej Británii, IBDT v Sao Paule v Brazilií a taktiež pôsobil ako Associate Professor a Riaditeľ vedeckého centra pre zdaňovanie v Strednej Ázii pri Univerzite KIMEP v Kazachstáne, Vedecký pracovník (Senior Research Associate) Medzinárodného Centra pre Daňovú Dokumentáciu (IBFD v Amsterdame) a publikuje svoje publikácie s renomovanými nakladateľstvami – Linde Verlag Rakúsko, WoltersKluver v Holandsku, IBFD a iné. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve Financí SR v Bratislave, kde zodpovedá za problematiku transferového oceňovania, zastupuje SR v rámci pracovnej skupiny WP 6 (Transfer Pricing) u OECD a taktiež zastupuje SR v rámci EU Spoločného Fórumu pre Transferové oceňovanie (Joint Transfer Pricing Forum).

Mgr. Andrej Choma, daňový špecialista, pôsobí na Ministerstve financií SR, Sekcia daňová a colná.

Seminára sa zúčastní aj Ing. Dalila Kutišová Luknárová, ktorá v súčasnosti pôsobí vo FS SR a problematike  transferového oceňovania sa venuje už takmer 20 rokov.

             Ing. Miroslav Galamboš, v. r                                               Ing. Andrej Révay, v. r.

      predseda Komisie pre dane a clá                                             prezident SAF

Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov usporiadala odborný seminárna tému

Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 – 2020

 Tento odborný seminár sa konal v dňoch 9. a 10. júna 2015 v Kongresovom hoteli Sitno vo Vyhniach. Určený bol predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov aj prostredníctvom zapojenia európskych fondov.

Prezentované a diskutované témy: